નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. ઇદ્રીશ
2. ઇન્દુ
3. ઇન્દ્રમણી
4. ઇન્દ્રરાજ
5. ઇન્દ્રપ્રિત
6. ઇન્દ્રજીત
7. ઇન્દર
8. ઇન્સાફ
9. ઇનુશ
10. ઇન્જામુલ
11. ઇનાયત
12. ઇયારીત
13. ઇસુફ
14. ઇસ્તીયાક
15. ઇસ્માઇલ
16. ઇસર
17. ઇસરત અલી
18. ઇસાદ
19. ઇબ્રાહીમ
20. ઇમ્તીયાઝ
21. ઇમાન
22. ઇર્વાન
23. ઇર્શાદ
24. ઇરફાન
25. ઇરશાદ
26. ઇવાન
27. ઇશીત
28. ઇશ્વર
29. ઇશરાક
30. ઇશાન
31. ઇશાંત
32. ઇકબાલ
33. ઇલેશ
34. ઇઝામ
35. ઇઝહાન
36. ઉર્મિત
Baby Girl
1. ઇદ્રિશા
2. ઇન્દુ
3. ઇનાક્ષી
4. ઇસરત
5. ઇસા
6. ઇતીશા
7. ઇરીના
8. ઇર્શાલી
9. ઇરમ
10. ઇરા
11. ઇવા
12. ઇશીકા
13. ઇશ્વવરી
14. ઇશ્વા
15. ઇશિકા
16. ઇશરાવતી
17. ઇશા
18. ઇશાની
19. ઇશાનીકા
20. ઇકરા
21. ઇકરાના
22. ઇલ્સા
23. ઇલા
24. ઇપ્સીતા
25. ઇપ્સા
26. ઇજમાં
Quick Links