નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. ગામિત
2. ગન્ધર્વ
3. ગોરલ
4. ગોરલદાન
5. ગોવર્ધન
6. ગોગન
7. ગોગિ
8. ગોપિ
9. ગોપાલ
10. ગેલા
11. ગુંજન
12. ગ્રંથ
13. ગૃહિત
14. ગૌતમ
15. ગૌતમગિરિશ
16. ગૌરવ
17. ગૌરવદાસ
18. ગૌરાંગ
19. ગંભિર
20. ગંગા
21. ગફાર
22. ગબર
23. ગર્વ
24. ગાંડુ
Baby Girl
1. ગેહના
2. ગ્રેસિ
3. ગૌતમી
4. ગૌરી
5. ગૌરિકા
6. ગંગા
7. ગજની
Quick Links