નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. વેદાંત
2. વેદાંશ
3. વૅદ
4. વીકેન
5. વીકાશ
6. વ્રિશાક
7. વ્રજ
8. વૃશાંત
9. વસિષ્ઠ
10. વિદુર
11. વિનુ
12. વિનેય
13. વિનીત
14. વિનય
15. વિનસ
16. વિનમ્ર
17. વિનાયક
18. વિનલ
19. વિયત
20. વિસ્મીત
21. વિસુર
22. વિસર્ગ
23. વિધેય
24. વિધ્યરાજ
25. વિધાન
26. વિમલ
27. વિરેન
28. વિરેશ
29. વિરરાજ
30. વિરવિક્રમ
31. વિરાંગ
32. વિરાજ
33. વિરલ
34. વિરભદ્ર
35. વિવેક
36. વિવાંગ
37. વિશ્રુત
38. વિશ્રાંત
39. વિશ્વદીપ
40. વિશ્વંમ
41. વિશ્વરાજ
42. વિશ્વાયુ
43. વિશરોતઆનંદ
44. વિશા
45. વિશાલ
46. વિશાલવન
47. વિકી
48. વિક્રમ
49. વિક્રમજીત
50. વિક્રાંત
51. વિકિન
52. વિકર્ણરાજ
53. વિકાસ
54. વિલાસ
55. વિપુલ
56. વિભાકર
57. વિજય
Baby Girl
1. વૈશાલી
2. વૈષ્નવી
3. વેદાંગી
4. વેલિશા
5. વીનીતા
6. વીંધ્યા
7. વીણા
8. વીરંચી
9. વ્યોમા
10. વ્યાપ્તિ
11. વ્રુતિકા
12. વ્રુશીકા
13. વ્રિંદા
14. વ્રજની
15. વૃતી
16. વનીતા
17. વનીશા
18. વસુંધરા
19. વસુધા
20. વિન્દ્રા
21. વિયા
22. વિંધ્યા
23. વિધિકા
24. વિમ્મી
25. વિરકતિ
26. વિવા
27. વિશ્વંભરી
28. વિશ્વા
29. વિશ્વાંગિ
30. વિશિતા
31. વિક્ષાંતી
32. વિહા
33. વિભુશા
34. વિભિતા
35. વિજેતા
36. વંદના
37. વંશી
38. વત્શા
39. વર્દા
40. વર્ણીકા
41. વાસુ
42. વાણી
43. વાલી
Quick Links