નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. લોકેશ
2. લેખરાજ
3. લીનેશ
4. લીંબા
5. લુકમાન
6. લતીફ
7. લવ
8. લવ્ય
9. લવજી
10. લક્ષ
11. લક્ષીત
12. લક્ષ્ય
13. લક્ષિત
14. લકધીર
15. લકકીરાજ
16. લાવણ્ય
17. લાલુરામ
18. લાલજી
19. લાખન
20. લલીત
21. લખન
22. લખમણ
Baby Girl
1. લેની
2. લીના
3. લીઓના
4. લીઝા
5. લુણા
6. લુબેતા
7. લુબનાહ
8. લુગના
9. લિલુફા
10. લતા
11. લબ્ધી
12. લક્ષી
13. લક્ષ્મી
14. લાધીકા
15. લામીયા
16. લાવન્યા
17. લાઇબા
18. લાજમીન
19. લજ્જા
Quick Links