નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. યોહાન
2. યોગેન્દ્ર
3. યોગેશ
4. યોગી
5. યોગીન
6. યોગીરાજ
7. યોગઆદિત્ય
8. યોગાંશુ
9. યેતા
10. યુગ
11. યુસીત
12. યુસુફ
13. યુત્સવ
14. યુવરાજ
15. યુક્ત
16. યુગવીર
17. યુગાંશ
18. યુગાંક
19. યુગલ
20. યન્સુ
21. યસરાજ
22. યસવંત
23. યસવર્ધન
24. યસગીરી
25. યસપાલ
26. યંન્શ
27. યતિન
28. યતિક
29. યથાર્થ
30. યમન
31. યર્જુવ
32. યશ
33. યશોધર
34. યશદીપ
35. યશસ્વિ
36. યશિલ
37. યશરાજ
38. યશવીર
39. યશવંત
40. યશવર્ધન
41. યશાંગ
42. યશાંક
43. યશપાલ
44. યકીન
45. યક્ષ
46. યક્ષિત
47. યક્ષરાજ
48. યાસીન
49. યાસર
50. યાંન્સ
51. યાતી
52. યાત્રિક
53. યાત્રા
54. યાશુ
55. યાહાન
56. યગ્નેશ
57. યજુવેન્દ્ર
58. યજત
Baby Girl
1. યૈશ્વી
2. યોગેશ્વરી
3. યોગીની
4. યોગીતા
5. યેસા
6. યેંજલ
7. યેરીલ
8. યેશા
9. યુવીકા
10. યુકિતબા
11. યુકતા
12. યસુબા
13. યસ્વીની
14. યસ્વીતા
15. યસસ્વી
16. યસર્વયા
17. યંકીતા
18. યતી
19. યત્રિ
20. યથા
21. યમુના
22. યશોદા
23. યશ્વી
24. યશ્વિ
25. યશસ્વીની
26. યશશ્રી
27. યશા
28. યષ્‍વી
29. યાન્સી
30. યાના
31. યાસીયાના
32. યાસ્મીન
33. યાંસી
34. યાંચી
35. યાતી
36. યાત્રિ
37. યામીની
38. યામિ
39. યાશીકા
40. યાશ્મા
41. યાશ્વી
42. યાશ્વા
43. યજવા
44. યજા
Quick Links