નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. મોયુદીન
2. મોક્ષ્
3. મોહીલ
4. મોહિત
5. મેહુલ
6. મીન બહાદુર
7. મીનહાજુદીન
8. મીંન્ટુ
9. મીત
10. મીતેન
11. મીતેશ
12. મીતીયાઝ
13. મીત્યુ
14. મીત્રાજ
15. મીતુલ
16. મીતરાજ
17. મીતવા
18. મીતગીરી
19. મીર્ત્યાથ
20. મીરવ
21. મીરાન
22. મીરાજ
23. મીરખા
24. મીશાંક
25. મીહીર
26. મીહીરરાજ
27. મીહીરકુમ
28. મીલીન્દ
29. મીલન
30. મીલાપ
31. મુ્સ્તાક
32. મુદીત
33. મુદસિરરઝા
34. મુનો મસતાન
35. મુનીર
36. મુનીશરાજા
37. મુન્ના
38. મુન્તજીર
39. મુનવર
40. મુનાપ્રસાદ
41. મુસ્તુંફા
42. મુસ્તનસીર
43. મુસ્તકીન
44. મુસ્તકીમ
45. મુસ્તાફ
46. મુસ્તાઅલી
47. મુંન્તજીર
48. મુફદલ
49. મુબીન
50. મુબારક
51. મુમ્તહીન
52. મુર્તજા
53. મુરતઝા
54. મુરાદ
55. મુરાદ ખાન
56. મુરલી
57. મુશીર
58. મુશ્તકીન
59. મુશ્તાક
60. મુકેશ
61. મુકેશ
62. મુકુંદ
63. મુક્તરાજ
64. મુક્તાજ
65. મુકુલ
66. મુકન્દર
67. મુળરાજ
68. મુળજી
69. મુઝમીન
70. મુઝમ્મીલ
71. મુજેફર
72. મુજબીલ
73. મુજકીર
74. મૌલિક
75. મન
76. મનુ
77. મનોજ
78. મનીરા
79. મનીષ
80. મનીકંડન
81. મનીકાંન્ત
82. મનીલ
83. મન્ડપેશ્વર
84. મન્દીત
85. મન્નાત
86. મનદીપ
87. મનન
88. મનય
89. મનસુખ
90. મનસુર
91. મનસંત
92. મનસાગર
93. મનિત
94. મનિશ
95. મનમીત
96. મનમીતસિંઘ
97. મનરાજ
98. મનવેશ
99. મનવીર
100. મનહર
101. મનજીત
102. મયૂર
103. મયુદીન
104. મયુરધ્વજ
105. મયુરરાજ
106. મયન
107. મયંક
108. મયંક
109. મયરાજ
110. મયાજણ
111. મસો
112. મિતેશ
113. મિતુલ
114. મિથીલેશ
115. મિથિલ
116. મિર
117. મિરાંત
118. મિલીંદ
119. મિલન
120. મતિન
121. મતબ્બર અલી
122. મથંન
123. મધુર
124. મધુરેશ
125. મધુરમ
126. મમદ જાઇદ
127. મમદનવાઝ
128. મમદરઇજ
129. મમદશાહીદ
130. મરુફ
131. મર્મ
132. મરાજ
133. મશરુ
134. મશરુક
135. મકસુદ
136. મકબુલ હુશેન
137. મકરંદ
138. મકજીલ
139. માન
140. માનવ
141. માનવીર
142. માધવ
143. માહિન
144. મહેન્દ્ર
145. મહેબુબ
146. મહેમુદ
147. મહેશ
148. મહેક
149. મહીન
150. મહીમ
151. મહીરશા
152. મહીરાજ
153. મહીકુઝ
154. મહીપત
155. મહિમ
156. મહિપાલ
157. મહિજીત
158. મહર્ષ
159. મહાદેવ
160. મહાદેશ્વરન
161. મહામદસેજાન
162. મહાવીર
163. મહાવિર
164. મહાક્ષ
165. મલ્હાર
166. મલ્લેશ
167. મલય
168. મઝહર
169. મજાઝ
Baby Girl
1. મૈત્રી
2. મોરલી
3. મીરા
4. મીરલ
5. મુદ્રિકા
6. મુદ્રા
7. મુનીરૂન
8. મુન્‍ની
9. મુન્‍તશિર
10. મુનિરા
11. મુનમુન
12. મુસ્‍તકીમાં
13. મુસ્‍કાન
14. મુફિઝાહ
15. મુબીના
16. મુબસ્‍સીરા
17. મુમતાઝ
18. મુરી
19. મુર્તિ
20. મુશ્‍કાન
21. મુકતી
22. મુકતા
23. મુળી
24. મયુરી
25. મયુશી
26. મયંકા
27. મસીરા
28. મસ્‍તી
29. મિતિક્ષા
30. મિલી
31. મરીયમ
32. મરીયા
33. મરાલિ
34. મરહબા
35. મરલીન
36. મશીરા
37. માનસી
38. માનકુંવર
39. માહી
40. માહીન
41. મહેર
42. મહેક
43. મહિમા
Quick Links