નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. પોપટ
2. પીયા
3. પુનસુર
4. પુનિત
5. પુંજન
6. પ્રેમ
7. પ્રેમદાસ
8. પ્રેમચંદ્રભુશણ
9. પ્રેરક
10. પ્રેવગીરી
11. પુર્ણ્ર
12. પુર્વીલ
13. પુર્વિક
14. પુર્વિલ
15. પુર્વરાજ
16. પુર્વશ
17. પુર્વજ
18. પુર્વજીત
19. પ્રદિપ
20. પુરન
21. પ્રનીલ
22. પ્રનવસિંઘ
23. પ્રયંક
24. પ્રયાન
25. પ્રસીલ
26. પ્રસન્ન
27. પ્રસનજિત
28. પ્રસમ
29. પ્રસાદ
30. પ્રસાંત
31. પ્રિન્સ
32. પ્રિન્સરાજ
33. પ્રિન્સગીરી
34. પ્રિન્શ
35. પ્રિનય
36. પ્રિય
37. પ્રિયેન
38. પ્રિયેન્દ્ર
39. પ્રિયદિપ
40. પ્રિયદર્શી
41. પ્રિયન્સું
42. પ્રિયંશ
43. પ્રિયંક
44. પ્રિયંજ
45. પ્રિયમ
46. પ્રિયમમેશ
47. પ્રિયકાંત
48. પ્રિયાન્સ
49. પ્રિયાન્સુગીરી
50. પ્રિયાંશુ
51. પ્રિયાંક
52. પ્રિયાશ
53. પ્રિયાજ
54. પ્રિયલ
55. પ્રિત
56. પ્રિતેન
57. પ્રિતેશ
58. પ્રિતી
59. પ્રિતી
60. પ્રિતીક્ષા
61. પ્રિતમ
62. પ્રિતાંશ
63. પ્રિવલ
64. પ્રિઅન્સ
65. પ્રિલય
66. પ્રફુલ
67. પ્રણય
68. પ્રણવ
69. પ્રણવરાજ
70. પ્રતોષ્
71. પ્રતેશ
72. પ્રતીપાલ્
73. પ્રત્યુશ
74. પ્રતિશ
75. પ્રતિક
76. પ્રતિક
77. પ્રતિપાલ
78. પ્રતાપ
79. પ્રતાપસીંહ
80. પ્રથીત
81. પ્રથિવ
82. પ્રથમ
83. પ્રથમેષ
84. પ્રથમરજ
85. પ્રધોતગીરી
86. પ્રધ્યુમન
87. પ્રધ્ધોતગીરી
88. પ્રધુમ્ન
89. પ્રધુમન
90. પ્રમ
91. પ્રમોદ
92. પ્રમેય
93. પ્રમીતેશ
94. પ્રમીતરાજ
95. પ્રમિત
96. પ્રમિત
97. પુરવ
98. પ્રવિણ
99. પ્રવિણ
100. પ્રવિણપાલ
101. પ્રશિલ
102. પ્રશમ
103. પ્રશાંગ
104. પ્રશાંત
105. પ્રકાશ
106. પ્રાંશુ
107. પ્રાંજય
108. પ્રાંજલ
109. પ્રાક્રુત
110. પ્રાચિત
111. પ્રહર
112. પ્રહલાદ
113. પ્રભુ
114. પ્રગ્નેશ
115. પ્રભાત
116. પ્રજ
117. પ્રજેશ
118. પ્રજ્ઞેશ
119. પ્રજજવલ
120. પુશ્પેન્દ્ર
121. પુલિંદ
122. પુજેન
123. પુજલ
124. પૃણામ
125. પદ્મનાભ
126. પદમ
127. પયંક
128. પયામ
129. પિન્ટુ
130. પિના
131. પિનાંક
132. પિનાકિન
133. પિનલ
134. પિયુશ
135. પિયુલ
136. પિયાંક
137. પિંક્લ
138. પંથ
139. પંકજ
140. પંચાનંદ
141. પથિક
142. પબા
143. પરેશ
144. પરીખ
145. પરીયત
146. પરીત
147. પરીશ
148. પર્લિન
149. પરિન
150. પરિન્દ
151. પરિતોશ
152. પરિમલ
153. પરિક્ષિત
154. પરંજય
155. પરબત
156. પરમ
157. પરમેશ્વર
158. પરમરાજ
159. પરમવિર
160. પરવેઝ
161. પરાગ
162. પરાર્થ
163. પરાક્રમ
164. પવન
165. પવિત્ર
166. પાંચા
167. પારેશ
168. પાર્થ
169. પાર્થીવ
170. પાર્થિવ
171. પાર્થિલ
172. પાર્થરાજ
173. પાર્થવ
174. પારસ
175. પારસુલ
176. પાવન
177. પાલવ
178. પહલ
179. પલ
180. પલ
181. પલ્લવ
182. પલક
183. પલાશ
Baby Girl
1. પ્રેમિલા
2. પ્રિન્સી
3. પ્રિન્સીતા
4. પ્રિનલ
5. પ્રિયેશા
6. પ્રિયંશી
7. પ્રિયંકા
8. પ્રિયતી
9. પ્રિયમ
10. પ્રિયવંતી
11. પ્રિયા
12. પ્રિયાની
13. પ્રિયાંશિ
14. પ્રિયાંગિ
15. પ્રિયાંજલી
16. પ્રિયલ
17. પ્રિસિલ્લા
18. પ્રિતિ
19. પ્રિતિશા
20. પ્રિતા
21. પ્રિવંસી
22. પ્રિશા
23. પ્રાર્થના
24. પુજા
25. પિન્કી
26. પિયુ
27. પિયુશા
28. પિયુલ
29. પિયા
30. પિયાંશિ
31. પિયલ
32. પિંકિ
33. પિહુ
34. પિલય
35. પરીતા
36. પાયલ
Quick Links