નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. દૈનિક
2. દૈવ્‍ય
3. દૈવિન
4. દૈહિક
5. દેતાંગ
6. દેબાંજન
7. દેરવા
8. દેવ
9. દેવેન
10. દેવેન્દ્ર
11. દેવેવ
12. દેવેશ
13. દેવીન
14. દેવીશ
15. દેવીલ
16. દેવ્‍યાંશ
17. દેવદીપ
18. દેવદિ૫
19. દેવદત
20. દેવદાન
21. દેવદાસ
22. દેવયશ
23. દેવસ્‍ય
24. દેવસઁ
25. દેવિક
26. દેવઘર
27. દેવંશ
28. દેવમ્
29. દેવમુરારી
30. દેવરાજ
31. દેવવ્રત
32. દેવશઁ
33. દેવશિ
34. દેવઆદિત્ય
35. દેવઆશીસ
36. દેવક્રિષ્‍ન
37. દેવકરણ
38. દેવઅંશ
39. દેવા
40. દેવાન્સ
41. દેવાયત
42. દેવાંગ
43. દેવાંન્સુ
44. દેવાંશ
45. દેવાંશી
46. દેવાંક
47. દેવાશુ
48. દેવલ
49. દેવગુપ્ત
50. દેવજી
51. દેવજ્ઞ
52. દેશના
53. દેશલ
54. દેગણશિ
55. દીધા
56. દીર્ઘ
57. દીશીતા
58. દીગ્‍નેશ
59. દીપેન
60. દીગવિજય
61. દીપન
62. દુસ્યંત
63. દુસરા
64. દુમીલ
65. દ્રોણ
66. દુરીયા
67. દ્રીજા
68. દુર્વા
69. દુર્વાસા
70. દુર્ગેશ
71. દ્રિશાંત
72. દ્રિઝા
73. દ્રિજેશ
74. દ્રવ્ય
75. દ્વારકેશ
76. દયુતિ
77. દયારામ
78. દસરત
79. દિ૫
80. દિ૫રાજ
81. દિ૫ક
82. દિનેશ
83. દિયાન્સ
84. દિયાંશ
85. દિસાંત
86. દિવ
87. દિવેશ
88. દિવ્ય
89. દિવ્યેશ
90. દિવ્યદિપ
91. દિવ્યસ
92. દિવ્યમ
93. દિવ્યમાન
94. દિવ્યરાજ
95. દિવ્યરાજસીંહ
96. દિવ્યાંગ
97. દિવ્યાંશ
98. દિવ્યજીત
99. દિવિત
100. દિવિજ
101. દિવાન
102. દિવજ
103. દિશીત
104. દિશન
105. દિશિન
106. દિશિત
107. દિશાન
108. દિશાંગ
109. દિશાંત
110. દિક્ષ
111. દિક્ષીત
112. દિક્ષિક
113. દિક્ષાંગ
114. દિલિ૫
115. દિલશાદ
116. દિપ
117. દિગ્વીજય
118. દિગ્પાલ
119. દિપુ
120. દિપેન્દ્ર
121. દિપેશ
122. દિપ્‍નેશ
123. દિપુપાલ
124. દિપમ
125. દિપક
126. દિપકપ્રસાદ
127. દિપાસુ
128. દિપાલ
129. દિગપાલ
130. દિપજ્યોત
131. દત
132. દતરાજ
133. દધીચી
134. દમન
135. દર્ષિત
136. દર્ષિલ
137. દવીજ
138. દશ
139. દશીલ
140. દશન
141. દશય
142. દશરથ
143. દશાંગ
144. દક્ષ
145. દક્ષેશ
146. દક્ષીત
147. દક્ષિલ
148. દક્ષરાજ
149. દક્ષરાજ
150. દાનિયલ
151. દાનિશ
152. દામોદર
153. દામન
154. દલસૂખ
155. દલપત
Baby Girl
1. દેવી
2. દેવીકા
3. દેવની
4. દેવયાની
5. દેવિન
6. દેવશ્રી
7. દેવકી
8. દેવકીદુર્ગા
9. દેવાન્શ્રી
10. દેવાંગી
11. દેવાંગીની
12. દેવાશ્રી
13. દેવલ
14. દીધીતી
15. દીક્ષીતા
16. દીક્ષા
17. દ્રુ૫દી
18. દુર્ષિતા
19. દુર્ગેશ્ર્વરી
20. દ્રસ્ટી
21. દ્રિતી
22. દ્રષ્‍ટી
23. દ્રષ્‍ટાંકના
24. દ્વીતી
25. દયા
26. દયાનિ
27. દિયા
28. દિસા
29. દિવ્યા
30. દિવ્યાંસી
31. દિશા
32. દિક્ષીતા
33. દિપ્તી
34. દિપિકા
35. દિપા
36. દિપાલિ
37. દિપલ
38. દર્શિની
39. દશીકા
40. દશ્રીતા
41. દક્ષિતા
42. દક્ષા
43. દાનવી
44. દામીની
Quick Links