નામાવલી
Baby Boy
1. ગામિત
2. ગન્ધર્વ
3. સૂરજ
4. સોનીલ
5. સોયેબરાજા
6. સોયબ
7. સોયરફ
8. સોમ્ય
9. સોમનાથ
10. સોહીલ
11. સેનોન
12. સેફાનહસન
13. સેધરાજ
14. સેવીલ
15. સીનવાસ
16. સીબ્તેન
17. સીમનાન
18. સીવાંસ
19. સીલીન
20. સ્નેહીલ
21. સુનિલ
22. સુંદરમ
23. સુફેલ
24. સુફીયાન
25. સુધાંશુ
26. સુબોજીત
27. સુમીત
28. સુર્યકાન્ત
29. સુર્બમણી
30. સુરજરાય
31. સ્વેતાંગ
32. સ્વયંમ
33. સ્વર
34. સ્વરાજ
35. સુવાસ
36. સ્વપનીલ
37. સ્વપનિલ
38. સુશાંત
39. સુકેતુ
40. સુહેદ
41. સુહાન
42. સુલતાન
43. સુઝેન
44. સુખદેવ
45. સુપ્રિત
46. સુભાંગ
47. સુભાશ
48. સુઝલ
49. સુજન
50. સુજાદ
51. સુજલ
52. સડેમુતુ
53. સિધ્ધુ
54. સિધ્ધાંત
55. સિધ્ધાર્થ
56. સંવેદ
57. સંગ્રામ
58. સંજીત
59. સંજીવ
60. સંજય
61. સંજમ
62. સંજર
63. સંચીત
64. સત્યમ
65. સતવીંદર
66. સબાઅહેમદ
67. સબહદ
68. સમય
69. સમિધ
70. સમિર
71. સર્વીલ
72. સર્વજીત
73. સરહાન
74. સરલ
75. સરજુ
76. સવ્યસાચી
77. સવન
78. સશીન
79. સાનુ
80. સાથ
81. સામંત
82. સાર્થ
83. સારંગ
84. સાહીદુલ
85. સાહીલસાહ
86. સાહનવાઝ
87. સાજ
88. સાજણ
89. સલીમ
90. સપ્તમેશ
91. સજન
92. સચીન
93. શૈલ
94. શૈલેનદ્ર
95. શૈલેષ
96. શેનીફ
97. શેયાન
98. શેરીન
99. શેશવ
100. શેખર
101. શેજાન
102. શીત
103. શીબતેન
104. શીવદીપ
105. શીવનારાયણ
106. શીવવર્ધન
107. શીવાનંદ
108. શીવાજી
109. શીવભદ્ર
110. શીવપાલ
111. શીખર
112. શ્યામસુંન્દર
113. શુબોધ
114. શુશાંત
115. શુક્રદેવ
116. શુભદીપ
117. શુભલ
118. શુજીન
119. શદક
120. શિફતેનરઝા
121. શિરાજ
122. શિવ
123. શિવદિપ
124. શિવદત
125. શિવનાથ
126. શિવમ
127. શિવરાજ
128. શિવા
129. શિવાંગ
130. શિવાંશ
131. શિવાજી
132. શિશિર
133. શિલિન
134. શિખર
135. શંયા
136. શંકર
137. શંભુ
138. શરીકુલહ્ક
139. શર્વા
140. શરદ
141. શશાંગ
142. શાદ
143. શાન્તનુ
144. શાયુલ
145. શાંતી
146. શાફીલ
147. શાબીર
148. શાબિદ
149. શાકીદ
150. શાજીદ
151. શાજીત
152. શહેઝાદ
153. ષત
154. ગોરલ
155. ગોરલદાન
156. ગોવર્ધન
157. ગોગન
158. ગોગિ
159. ગોપિ
160. ગોપાલ
161. ગેલા
162. ગુંજન
163. ગ્રંથ
164. ગૃહિત
165. ગૌતમ
166. ગૌતમગિરિશ
167. ગૌરવ
168. ગૌરવદાસ
169. ગૌરાંગ
170. ગંભિર
171. ગંગા
172. ગફાર
173. ગબર
174. ગર્વ
175. ગાંડુ
Baby Girl
1. સોનુ
2. સોનમ
3. સોનપરી
4. સોયલ
5. સોફીયાહ
6. સોતારાની
7. સોમ્યા
8. સોમવારતી
9. સોમાદેવી
10. સોરીન
11. સોહીની
12. સોહા
13. સોહાની
14. સોલેઝા
15. સેનાજ
16. સેયદામા
17. સેફા
18. સેમીના
19. સેમ્યા
20. સેમા
21. સેરેના
22. સેહનુર
23. સેલ્વી
24. સેલિના
25. સેજલ
26. સીન્ધુ
27. સીનલ
28. સીઓના
29. સીફા
30. સીતા
31. સીધેશ્વરી
32. સીમોન
33. સીમરન
34. સીરીન
35. સીવાંગી
36. સીહાલિ
37. સીભા
38. સીખા
39. સ્નેહા
40. સ્નેહલ
41. સુનીતા
42. સુનીધી
43. સુનયના
44. સુનમા
45. સુફી
46. સુફીયા
47. સુતી
48. સુધા
49. સુમેયા
50. સુમેરા
51. સુમેરા ફાતમા
52. સુમેરા બાનુ
53. સુમીતા
54. સુમન
55. સ્મરણીકા
56. સુમા
57. સુમાઇયા
58. સુરૈયા
59. સુર્યદીતા
60. સુર્યાદેવી
61. સુર્પણા
62. સુરજમુખી
63. સ્વેની
64. સ્વરુપી
65. સ્વાલેહા
66. સુશ્મા
67. સુહાની
68. સુહાવી
69. સુલતાના
70. સુઝેન
71. સુભીક્ષા
72. સુગની
73. સુપ્રિયા
74. સુઝાન
75. સ્પર્શી
76. સુખપ્રિતકોર
77. સુજીતા
78. સુજા
79. સુજાન
80. સુજાના
81. સુજલ
82. સુચેતી
83. સુચી
84. સુચીતા
85. સ્ટેલા
86. સદક
87. સનોવર
88. સન્ના
89. સનાફાતમા
90. સિન્ધો
91. સિમોન
92. સિમ્ત
93. સિમનજીત
94. સિરતાઝ
95. સિરાજ
96. સિકંદર બાનુ
97. સંયોગીતા
98. સંઘમીત્રા
99. સંકીતા
100. સંગીલા
101. સંગમ
102. સંજીદા
103. સંજીત
104. સંજના
105. સંજના
106. સંજરી
107. સંજલ
108. સંચીતા
109. સફીના
110. સતુ
111. સત્યમ
112. સત્યાંશી
113. સબીસ્તા
114. સબીહા
115. સબાના
116. સબાબી
117. સમીમ
118. સમીક્ષા
119. સમતા
120. સમાયરા
121. સમાયલ
122. સરોજ
123. સરીતા
124. સર્મથ
125. સર્વદા
126. સર્જીલ
127. સરસ
128. સરસ્વતી
129. સરતાજ
130. સરાના
131. સરલા
132. સરગમ
133. સવિતા
134. સકીના
135. સકુરાહ
136. સાદેજા
137. સાનીયા
138. સાના
139. સાનચી
140. સાયુ
141. સાયરા પરવીન
142. સાફીન
143. સાધના
144. સાબેરા
145. સાબરીન
146. સારીયા
147. સારંગિ
148. સારા
149. સાવીત્રિ
150. સાઇના
151. સાક્ષી
152. સાલેહા
153. સાલિયા
154. સાખિ
155. સાઝમિન બાનુ
156. સાઝમિના
157. સાજેદા
158. સાજીયા
159. સાચી
160. સહેદા તબ્બસુમ
161. સહેર
162. સહેલીબા
163. સહુદા
164. સહયોગીતા
165. સહાના
166. સલોના
167. સગુન
168. સપનમ
169. સપના
170. શોફીયા
171. શોફિયાબાનુ
172. શોભા
173. શેફાલી
174. શેખસુઝાન
175. શીયા
176. શીતુ
177. શીતીક્ષા
178. શીવાલિ
179. શુનેરા
180. શ્યામા
181. શુતી
182. શ્રેયાંશી
183. શુભાંગી
184. શના
185. શિફા
186. શિતલ
187. શિબુ
188. શિવાંગ
189. શિલ્વા
190. શિલ્પા
191. શિલા
192. શિપ્રા
193. શિખા
194. શંયા
195. શંજતા
196. શબીહા
197. શમા
198. શરીફ
199. શકીરા
200. શકુંતલા
201. શાનંદા
202. શાંભવી
203. શાબેહા
204. શાબીયાબાનુ
205. શાબયા
206. શાબરા
207. શારા
208. શાહેનુર
209. શાહેનાઝ
210. શાહીન
211. શાહીના
212. શાહીનાબાનુ
213. શાહીસ્તા
214. શાહિન
215. શાલિની પ્રિયા
216. શાઝમીન
217. શહર
218. શગુફતા
219. ગેહના
220. ગ્રેસિ
221. ગૌતમી
222. ગૌરી
223. ગૌરિકા
224. ગંગા
225. ગજની
Quick Links