નામાવલી
Baby Boy
1. ફોગા
2. ઘીરૂ
3. ઘનંજય
4. ફૈઝ
5. ફૈયાઝ
6. ફૈઝુલ
7. ફૈઝાન
8. ફૈઝલ
9. ફોરમ
10. ફેનીશ
11. ફેનીલ
12. ફેંન્સ
13. ફેંન્ક
14. ફેમીન
15. ફેમસ
16. ફેજાન
17. ફેજલ
18. ફ્રરાન
19. ફુરખાન
20. ફ્હેઝાન
21. ફ્લેમિંગ
22. ફ્લક
23. ફુલાણપુરી
24. ફુલજી
25. ફ્ખરુદીન
26. ફ્ઝલ
27. ફયાઝ
28. ફરીદ
29. ફરુદુદીન
30. ફરદીન
31. ફરમાન
32. ફરાઝ
33. ફરાસત
34. ફરહાદ
35. ફરહાન
36. ફારીઝ
37. ફારુક
38. ફારિજ
39. ફાલગુન
40. ફાગુન
41. ફહદ
42. ફજલ
43. ધૈર્ય
44. ધૈવત
45. ધ્યેય
46. ધ્યાન
47. ધ્યાનેષ
48. ધ્રુવ
49. ધ્રુવિલ
50. ધૃવીન
51. ધનો
52. ધનસુખ
53. ધનરાજ
54. ધનજી
55. ધર્મરાજ
56. ધરણાત
57. ધવલ
58. ભેરવ
59. ભીમ
60. ભીશ્મ
61. ભીખા
62. ભુમિત
63. ભ્વ્ય
64. ભુવન
65. ભુષણ
66. ભુપત
67. ભૌતીક
68. ભૌમીક
69. ભદ્ર
70. ભદ્રેશ
71. ભરત
72. ભવાન
73. ભાદર
74. ભાનુ
75. ભાનુશંકર
76. ભાયા
77. ભાર્ગવ
78. ભારદ્વાજ
79. ભારત
80. ભાવેશ
81. ભાવદીપ
82. ભાવિન
83. ભાશ્કર
84. ભલા
85. ભગવાનજી
Baby Girl
1. ઘ્વનિ
2. ફૈની
3. ફૈસલ
4. ફૈઝાન
5. ફેનીસા
6. ફેનીંગ
7. ફેના
8. ફેનાલી
9. ફેનલ
10. ફેરીન
11. ફીયુ
12. ફીરોઝા
13. ફીરદોસ
14. ફીશા
15. ફ્યાઝના
16. ફ્રેની
17. ફ્રેન્સી
18. ફ્રેના
19. ફ્રેયા
20. ફ્રીના
21. ફ્રુટી
22. ફ્રાન્સી
23. ફ્લોરેન્સ
24. ફુલવા
25. ફ્લકનાજ
26. ફિ્ઝા
27. ફિરદોસ
28. ફરીયાદ
29. ફર્ગી
30. ફરદીન
31. ફરાના
32. ફરહિન
33. ફરહાના
34. ફરજીત
35. ફરજાના
36. ફાતિમા
37. ફાઇઝા
38. ફાલ્ગુની
39. ફલોરા
40. ફલક
41. ધ્યેયા
42. ધૃવીશા
43. ધન્ય
44. ધન્વંતરી
45. ધિયતી
46. ધરીત્રી
47. ધર્મીષ્ઠા
48. ધાનિ
49. ધામી
50. ધાર્મી
51. ધારુશી
52. ધારા
53. ભૂમિ
54. ભેરવી
55. ભીની
56. ભુમિકા
57. ભદ્રા
58. ભકિત
59. ભાનુ
60. ભાની
61. ભાણી
62. ભાવના
63. ભાવિશા
64. ભાવિક્ષા
65. ભાવિકા
Quick Links