નામાવલી
Baby Boy
1. બેહલાહ
2. બેચર
3. બીન્દ્રા
4. બીનલ
5. બીમલેશ
6. બીરેન
7. બીરેન્દ્ર
8. બીરીંન્દ્ર
9. બીરાજ
10. બીરજુ
11. બીપીન
12. બીજુરીયા
13. બીજલ
14. બ્રોમીન
15. બ્રિજ
16. બ્રિજેસ
17. બ્રિજેસગીરી
18. બ્રિજેસપ્રસાદ
19. બ્રિજેસપાલ
20. બ્રિજેશ
21. બ્રિજદેલ
22. બ્રિજનંદન
23. બ્રિજમોહન
24. બ્રિજરાજ
25. બ્રિજરાજસીંહ
26. બુરહાનનુદીન
27. બુરહાનનુદદીન
28. બ્રજરાજ
29. બુલેટ
30. બ્લસન
31. બન્સલ
32. બિનલા
33. બિંન્દ્રા
34. બિંજલ
35. બબર
36. બબલુ
37. બરકતઅલિ
38. બશીર
39. બશર
40. બકુલ
41. બલદેવસીંહ
42. બલદીપ
43. બલબીર
44. બલરામ
45. બલરાજ
46. બળદેવ
47. બળવંત
48. બળવંતદાસ
49. વેદાંત
50. વેદાંશ
51. વૅદ
52. વીકેન
53. વીકાશ
54. વ્રિશાક
55. વ્રજ
56. વૃશાંત
57. વસિષ્ઠ
58. વિદુર
59. વિનુ
60. વિનેય
61. વિનીત
62. વિનય
63. વિનસ
64. વિનમ્ર
65. વિનાયક
66. વિનલ
67. વિયત
68. વિસ્મીત
69. વિસુર
70. વિસર્ગ
71. વિધેય
72. વિધ્યરાજ
73. વિધાન
74. વિમલ
75. વિરેન
76. વિરેશ
77. વિરરાજ
78. વિરવિક્રમ
79. વિરાંગ
80. વિરાજ
81. વિરલ
82. વિરભદ્ર
83. વિવેક
84. વિવાંગ
85. વિશ્રુત
86. વિશ્રાંત
87. વિશ્વદીપ
88. વિશ્વંમ
89. વિશ્વરાજ
90. વિશ્વાયુ
91. વિશરોતઆનંદ
92. વિશા
93. વિશાલ
94. વિશાલવન
95. વિકી
96. વિક્રમ
97. વિક્રમજીત
98. વિક્રાંત
99. વિકિન
100. વિકર્ણરાજ
101. વિકાસ
102. વિલાસ
103. વિપુલ
104. વિભાકર
105. વિજય
106. ઉદીન
107. ઉદીત
108. ઉદીશ
109. ઉદીપ
110. ઉદય
111. ઉદયન
112. ઉદયરાજ
113. ઉસ્માનેગની
114. ઉત્સવ
115. ઉત્પલ
116. ઉતમ
117. ઉમેદ
118. ઉમેશ
119. ઉમીત
120. ઉમ્મુલકીરામ
121. ઉમિદ
122. ઉમંગ
123. ઉમાન
124. ઉર્ત્કશ
125. ઉર્મીત
126. ઉર્મિશ
127. ઉર્વ
128. ઉર્વીલ
129. ઉર્વિન
130. ઉર્વિશ
131. ઉર્વા
132. ઉર્વાંગ
133. ઉર્વલ
134. ઉરવેજ
135. ઉરવીશ
136. ઉવેશશા
137. ઉશ્માન
138. ઉકેશ
139. ઉઝેર
140. ઉપેન
141. ઉપેન્દ્ર
142. ઉગા
143. ઉખાનશી
144. ઉજ્જવલ
145. ઉજાસ
146. ઉજાલ
147. ઉચીત
Baby Girl
1. બેબીચના
2. બેલા
3. બેપ્સી
4. બીનીતા
5. બીન્દીયા
6. બીના
7. બીનાલિ
8. બીનલા
9. બીંદુ
10. બીંદી
11. બીંદીયા
12. બીંદયા
13. બીતુન
14. બીબીમહેર
15. બીરવા
16. બીલ્વા
17. બીભા
18. બીપાશા
19. બીજલ
20. બીજલી
21. બુસરા
22. બુધ્ધવંતી
23. બ્રેંન્ઝી
24. બ્રેવા
25. બ્રુહિ
26. બ્રિસા
27. બ્રિંદાલિ
28. બ્રિંજલ
29. બ્રિશા
30. બ્રિજેશ્વરી
31. બ્રિજનંદિની
32. બ્રિજા
33. બ્રાયોની
34. બુશરા
35. બદ્રિશા
36. બિના
37. બિંદુ
38. બિંન્તી
39. બિરવા
40. બિલ્કીશ
41. બંન્ટી
42. બંસરી
43. બંશી
44. બંશિકા
45. બંટી
46. બતુલ
47. બતુલા
48. બબુ
49. બબી
50. બરખા
51. બાંસુરી
52. બહાર
53. બચિ
54. વૈશાલી
55. વૈષ્નવી
56. વેદાંગી
57. વેલિશા
58. વીનીતા
59. વીંધ્યા
60. વીણા
61. વીરંચી
62. વ્યોમા
63. વ્યાપ્તિ
64. વ્રુતિકા
65. વ્રુશીકા
66. વ્રિંદા
67. વ્રજની
68. વૃતી
69. વનીતા
70. વનીશા
71. વસુંધરા
72. વસુધા
73. વિન્દ્રા
74. વિયા
75. વિંધ્યા
76. વિધિકા
77. વિમ્મી
78. વિરકતિ
79. વિવા
80. વિશ્વંભરી
81. વિશ્વા
82. વિશ્વાંગિ
83. વિશિતા
84. વિક્ષાંતી
85. વિહા
86. વિભુશા
87. વિભિતા
88. વિજેતા
89. વંદના
90. વંશી
91. વત્શા
92. વર્દા
93. વર્ણીકા
94. વાસુ
95. વાણી
96. વાલી
97. ઉદીતી
98. ઉદીતા
99. ઉન્નતી
100. ઉંબેરા
101. ઉત્સવી
102. ઉત્સા
103. ઉમેસલમા
104. ઉમેરાબાનુ
105. ઉમેહાની
106. ઉમેજા
107. ઉમીયા
108. ઉમ્મેસલમા
109. ઉમ્મેહબીબા
110. ઉમ્મેહાની
111. ઉમ્મુલ કીરામ
112. ઉમંગી
113. ઉમરા
114. ઉમા
115. ઉરેશીબા
116. ઉર્મી
117. ઉર્મીલા
118. ઉર્વીશા
119. ઉર્વીલ
120. ઉર્વસી
121. ઉરુશા
122. ઉર્જા
123. ઉશ્મા
124. ઉશા
125. ઉલફત
126. ઉઝમા
127. ઉપાસના
128. ઉપલ
129. ઉજૈની
130. ઉજમા
131. ઉજાશા
132. ઉચીતા
Quick Links