નામાવલી
Baby Boy
1. ડેનિસ
2. ડેનિસચંદ
3. ડેનિમ
4. ડેનિલ
5. ડેવિડ
6. ડેવિન
7. ડેવિસ
8. ડૉન
9. ડૉનાલ
10. ડિનલ
11. ડિયાન
12. ડિઑન
13. ડિપ
14. ડમર
15. ડાયા
16. ડાર્વિન
17. હોથિ
18. હોજેફા
19. હેતુલ
20. હેતવ
21. હેતાંગ
22. હેમ્સ
23. હેમદીપ
24. હેમરાજપાલ
25. હેમાંગ
26. હેમાક્ષ
27. હેમલ
28. હેરી
29. હેરીશ
30. હેરીલ
31. હીનબત
32. હીસાન
33. હીસાન્ત
34. હીત
35. હીતેન
36. હીતેશ
37. હીતુલ
38. હીતરાજ
39. હીતાંશ
40. હીતાંક
41. હીતાર્થ
42. હીમેશ
43. હીમનીશ
44. હીમાલય
45. હીરેન્દ્ર
46. હીરવ
47. હીવર્શ
48. હીલય
49. હુનર
50. હ્સીલ
51. હુફેઝ
52. હુશેન
53. હનીફ
54. હનુજ
55. હયન
56. હયગ્રીવ
57. હસન
58. હસનેન
59. હસનેનરઝા
60. હસમુખ
61. હસમત
62. હસરત
63. હિમાંશુ
64. હિલ
65. હંસ
66. હંસિલ
67. હમીદ
68. હમીન
69. હમરાજ
70. હમાદ
71. હરેશ
72. હરી
73. હરીનંદન
74. હરીનારાયણ
75. હરીઓમ
76. હરીત
77. હરીરામ
78. હરીવંશ
79. હરીવર
80. હરીશ
81. હરીષી
82. હરીક્રિશ્ન
83. હરીહર
84. હરીહરન
85. હરીચંન્દ્ર
86. હર્સ
87. હર્સલ
88. હર્મન
89. હર્મિશ
90. હર્શવર્ધન
91. હરદેવ
92. હરદીપ સીંહ
93. હરનીશ
94. હરમીત
95. હરમીત
96. હરમાન
97. હરવીજય
98. હરવિન્દ્ર
99. હરશીલ
100. હરશિવરાજ
101. હરકીશન
102. હરભમ
103. હરપાલ
104. હરભજન
105. હરજી
106. હવન
107. હશન
108. હષૅદ
109. હાસનેન
110. હાથિઅલી
111. હામીદ
112. હારીત
113. હાર્દ
114. હાર્દિલ
115. હાર્દરાજ
116. હાર્મીત
117. હારાન
118. હાજી
119. હાજા
Baby Girl
1. ડેનિસા
2. ડેયઝિ
3. ડેંન્સિ
4. ડૉલિ
5. ડૉલિમ
6. ડુલાસા
7. ડિયા
8. ડિસા
9. ડિંકિ
10. ડિંકલક
11. ડિમ્પલ
12. ડિમ્પલા
13. ડાયેના
14. હેના
15. હેતીકા
16. હેત્વીશા
17. હેત્શી
18. હેતા
19. હેતાંગી
20. હેમાદ્રિ
21. હેમાની
22. હેમાંન્શી
23. હેમાંગી
24. હેમાલી
25. હેમલતા
26. હેરીના
27. હેરીતા
28. હેવીકા
29. હેલિ
30. હેઝલ
31. હૅતવી
32. હીદાયા સુલ્તાન
33. હીના
34. હીના કોશર
35. હીનાશ્રિ
36. હીનાકોશર
37. હીનાજ
38. હીનલા
39. હીયા
40. હીતેશ્વરી
41. હીત્વા
42. હીતિક્ષા
43. હીતાંશી
44. હીમસુતા
45. હીમા
46. હીમાદ્રી
47. હીમાંક્ષી
48. હીમાંગી
49. હીમાલી
50. હીરુ
51. હીર્વા
52. હીરવીંતા
53. હીરવા
54. હીરકુવર
55. હીરા
56. હીરાંશી
57. હીરલ
58. હીરલા
59. હીલ
60. હીલોની
61. હીપાલી
62. હુસેના
63. હુમેરા
64. હુરા
65. હુશ્ના
66. હ્શ્તી
67. હુઝેફા
68. હન્નામાં
69. હનાન્યા
70. હયા
71. હસીના
72. હિતેશ્રી
73. હિતેલા
74. હિતાવહી
75. હિરવા
76. હિલ
77. હંસની
78. હંસપ્રભા
79. હંશીકા
80. હફીઝા
81. હબીબા
82. હરીનંદીની
83. હરીયાલી
84. હરીતી
85. હરીતા
86. હરીપ્રિયા
87. હરસીતા
88. હરસીધ્ધિ
89. હરિપ્રિયા
90. હવરા
91. હાર્મની
92. હાર્ગી
93. હારમીશા
94. હાજરા
95. હલીમા
96. હલક
97. હપ્સા
Quick Links