નામાવલી
Baby Boy
1. ઘેલુ
2. ઘેલા
3. ઘનો
4. ઘાનિ
5. છેલ
6. છત્રપાલ
7. છાયાંગ
8. છગન
9. ધુસા
10. કોનેન
11. કોમિત
12. કોમિલ
13. કોષ
14. કોલિન
15. કેદાર
16. કેયુર
17. કેતન
18. કેવીન
19. કેવલ
20. કીર્તી
21. કુન્જલ
22. કુંજ
23. કુંજન
24. કુણાલ
25. કુતજ્ઞ
26. ક્રીશીલ
27. ક્રિનલ
28. કુશલ
29. કૃસાંગ
30. કૃતાથૅ
31. કૌસિક
32. કનૈયાલાલ
33. કિન્નર
34. કિસન
35. કિસિવ
36. કિસાગ
37. કિસાન
38. કિંદમ
39. કિંતન
40. કિંજલ
41. કિતાથૅ
42. કિરિટ
43. કિરપાલ
44. કિશોર
45. કંદર્પ
46. કંથ
47. કથન
48. કમલેશ
49. કર્મા
50. કરન
51. કવલ
52. કાનુડો
53. કાનન
54. કાંતિલાલ
55. કામિલ
56. કાર્તોકેય
57. કાલીદાસ
58. કાળુ
59. કલપ
Baby Girl
1. છાયાં
2. છાંયલ
3. કોમલ
4. કોષા
5. કોહિનુર
6. કેતકી
7. કેશર
8. કુંજના
9. કુંજલા
10. કુતિકા
11. ક્રિષા
12. કુપાદેવિ
13. કિ્ના
14. કિ્મા
15. કિનલ
16. કિસિ
17. કિસા
18. કિંજલ
19. કિર્તિ
20. કિર્તિકા
21. કંકુ
22. કંગના
23. કંચન
24. કંચના
25. કાંતિક
26. કાંક્ષતા
27. કાંક્ષા
28. કાંચિ
29. કામાક્ષી
30. કાવેરી
31. કાવ્યા
32. કાશિ
33. કાજલ
Quick Links