નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. ટુરુપ
2. ટિનુકુવર
3. ટિમિલ
4. ટિરાજ
5. ટપુ
Baby Girl
1. ટેનિશા
2. ટનિસા
3. ટિના
4. ટિયા
5. ટિસુ
6. ટિસિતા
7. ટિસા
8. ટિંકલ
9. ટમુ
10. ટવીંકલ
11. ટવિસા
Quick Links