નામાવલી
Baby Boy
1. ઝોહેર
2. ઝેદ
3. ઝેનિથ
4. ઝેનિશ
5. ઝેનિલ
6. ઝેસિ
7. ઝીનલ
8. ઝીંકલ
9. ઝુનેદ
10. ઝુફર
11. ઝુબેર
12. ઝુમા
13. ઝુહેર
14. ઝુલ્ફિકાર
15. ઝિદાન
16. ઝિનલ
17. ઝિલ
18. ઝંકુત
19. ઝકિ
20. ઝકિયા
21. ઝાનિ
22. ઝાકિર
23. ઝાહિદ
24. ઝાહિર
25. ઝાગિર
26. ઝહુબિયા
27. ઝહિર
28. ઝલકિત
29. ઝલકમલ
Baby Girl
1. ઝોયા
2. ઝેનિ
3. ઝેનિશા
4. ઝેનમ
5. ઝેનશિ
6. ઝેના
7. ઝેયાન
8. ઝેસિ
9. ઝેબા
10. ઝેમુશવિ
11. ઝીનિ
12. ઝીંદલા
13. ઝુબેદા
14. ઝુમાખાતુન
15. ઝુલેખા
16. ઝસમિ
17. ઝિનલા
18. ઝિયા
19. ઝિલણ
20. ઝંખના
21. ઝવેરિયા
22. ઝાનવિ
23. ઝાસમિન
24. ઝાંસિ
25. ઝાંહલ
26. ઝાંખિ
27. ઝારા
28. ઝારાબાનુ
29. ઝહરા
30. ઝહાબિયા
31. ઝલફાનાઝ
32. ઝલક
33. ઝલકા
Quick Links