નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. જતિન
2. જૈનમ
3. જૈમિન
4. જોય
5. જોયસ
6. જોયબ
7. જોશિલ
8. જોહન
9. જોગેસ
10. જોગિંદર
11. જોએલ
12. જેનિશ
13. જીતેનદ્ર
14. જીગીશ
15. જીજ્ઞૅશ
16. જ્યોત
17. જયેશ
18. જયદિપ
19. જયંત
20. જિંક્લ
21. જિતેન
22. જિલ
23. જંકિત
24. જાન
25. જાનિ
26. જાનિલ
27. જાનમ
28. જાનવ
29. જાફર
30. જાબિદ
31. જાવેદ
32. જાકિર
33. જાહિદ
34. જાહિર
35. જાહલ
36. જાલો
37. જાગેશ
38. જલ
39. જલદિપ
40. જગમાલ
Baby Girl
1. જોનિલભારતિ
2. જોના
3. જોયેતિ
4. જોયલ
5. જોતિ
6. જોશના
7. જોહરા
8. જેની
9. જયૉતિ
10. જયશ્રી
11. જિનલ
12. જિયા
13. જિયાફાતિમા
14. જિમીસા
15. જિગિશા
16. જંખના
17. જાનુ
18. જાનસિ
19. જાનિસાર
20. જાનબિ
21. જાનબિર
22. જાનકિ
23. જાનલ
24. જાસમિન
25. જાતિકા
26. જાશમિન
27. જાહનવિ
28. જાહનવિકોર
Quick Links