નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. ઉદીન
2. ઉદીત
3. ઉદીશ
4. ઉદીપ
5. ઉદય
6. ઉદયન
7. ઉદયરાજ
8. ઉસ્માનેગની
9. ઉત્સવ
10. ઉત્પલ
11. ઉતમ
12. ઉમેદ
13. ઉમેશ
14. ઉમીત
15. ઉમ્મુલકીરામ
16. ઉમિદ
17. ઉમંગ
18. ઉમાન
19. ઉર્ત્કશ
20. ઉર્મીત
21. ઉર્મિશ
22. ઉર્વ
23. ઉર્વીલ
24. ઉર્વિન
25. ઉર્વિશ
26. ઉર્વા
27. ઉર્વાંગ
28. ઉર્વલ
29. ઉરવેજ
30. ઉરવીશ
31. ઉવેશશા
32. ઉશ્માન
33. ઉકેશ
34. ઉઝેર
35. ઉપેન
36. ઉપેન્દ્ર
37. ઉગા
38. ઉખાનશી
39. ઉજ્જવલ
40. ઉજાસ
41. ઉજાલ
42. ઉચીત
Baby Girl
1. ઉદીતી
2. ઉદીતા
3. ઉન્નતી
4. ઉંબેરા
5. ઉત્સવી
6. ઉત્સા
7. ઉમેસલમા
8. ઉમેરાબાનુ
9. ઉમેહાની
10. ઉમેજા
11. ઉમીયા
12. ઉમ્મેસલમા
13. ઉમ્મેહબીબા
14. ઉમ્મેહાની
15. ઉમ્મુલ કીરામ
16. ઉમંગી
17. ઉમરા
18. ઉમા
19. ઉરેશીબા
20. ઉર્મી
21. ઉર્મીલા
22. ઉર્વીશા
23. ઉર્વીલ
24. ઉર્વસી
25. ઉરુશા
26. ઉર્જા
27. ઉશ્મા
28. ઉશા
29. ઉલફત
30. ઉઝમા
31. ઉપાસના
32. ઉપલ
33. ઉજૈની
34. ઉજમા
35. ઉજાશા
36. ઉચીતા
Quick Links