નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. ઓસીમ
2. ઓમ ભારતી
3. ઓમદેવ
4. ઓમદીપ
5. ઓમનારાયણ
6. ઓમકાંત
7. ઓમકાર
8. ઓમકારેશ્વર
9. ઓકેશ
10. ઓલવીન
11. ઓજેફ
12. આદી
13. આદીત્ય
14. આદીર
15. આદીશ
16. આદીલ
17. આદિય
18. આદર્શ
19. આનંદ
20. આયૅ
21. આયુશ
22. આયાંશ
23. આંદીર
24. આફતાબશા
25. આફરીદ
26. આત્રેય
27. આતમન
28. આબેદીન
29. આબીદખાન
30. આબુલ હસાન
31. આરીપ
32. આર્યન
33. આર્યન્દ્ર
34. આર્શ
35. આરનીસ
36. આરાન
37. આવદબીન
38. આવિશ
39. આશીત
40. આશીશ
41. આશુતોશ
42. આકીબખાન
43. આહીલ
44. આલેખ
45. આલિશ
46. આલાપ
47. આગમન
48. અદ્વેત
49. અનીન
50. અનીરુધ્ધ
51. અનુરાજ
52. અન્શુલ
53. અનુપ પ્રસાદ
54. અનુગ્ર
55. અનુપમ
56. અનુજ
57. અનિશ
58. અનિષ
59. અનિક
60. અનિકેત
61. અનંતાભ
62. અનબાયાગી
63. અનમોલ
64. અનશીલ
65. અનક
66. અય્યાઝ
67. અય્યાન
68. અયુર
69. અયાંન
70. અસ્મીત
71. અસ્મીત
72. અસ્પાક
73. અંબર
74. અંબારામ
75. અંશ
76. અંશુમન
77. અંશિલ
78. અંશરાજ
79. અંકીત
80. અંકુર
81. અંગત
82. અંજીત
83. અંજીલ
84. અંજન
85. અંચલ
86. અતીશ
87. અબીર
88. અબીઝર
89. અબ્દેમનાફ
90. અબ્દુલ સમદ
91. અબ્દુલ તૈયબ
92. અબ્દુલમુતલીબ
93. અબ્દુલકયુમ
94. અબુશહેમા
95. અબઝલ
96. અમોગ
97. અમીયન
98. અમૃતલાલ
99. અમરેન્દ્ર
100. અમાની
101. અરીશ
102. અરુણ
103. અરુણ
104. અર્ણવ
105. અર્થ
106. અર્શ
107. અર્શીત
108. અર્પીત
109. અર્પિલ
110. અર્પણ
111. અર્જ
112. અર્ચિલ
113. અરનવ
114. અરિન્દમ
115. અરવેશ
116. અરવિંદ
117. અરશી
118. અરશીલ
119. અરહમ
120. અરજણ
121. અવેશ રઝા
122. અવેજ
123. અવ્વલ
124. અવનીલ
125. અવનિત્ય
126. અવધરાજ
127. અશોક
128. અશીન
129. અશ્વીન
130. અશફીલ
131. અક્ષય
132. અક્ષિત
133. અક્ષિલ
134. અક્ષત
135. અહીયાન
136. અલીફ
137. અલ્નુર
138. અલ્માઝ
139. અલ્ઝીર
140. અલિશા
141. અલફૈઝુ
142. અલફેજ
143. અલફાન
144. અલફાજશા
145. અલતમશ
146. અલબકશ
147. અલમીન
148. અલઇકયાન
149. અભેય
150. અભી
151. અઝીમ
152. અભય
153. અભયમ
154. અભિત
155. અભિમન્યુ
156. અભિજીત
157. અખંડ
158. અપાજ
159. અજીત
160. અજીમ
161. અજીશ
162. અચ્ચુતાનંદ
163. એનીશ
164. એન્થોની
165. એનરીક
166. ઐયાન
167. ઐયાજ
168. એસપાલ
169. એમીયલ
170. એરોન
171. એવિન
172. એવમ
173. એશાન
174. એકલવ્ય
175. એલેક્ષ
176. એલીનો
177. એલ્વિશ
178. એલફાઝ
179. એઝાઝુલ
Baby Girl
1. ઓનમ
2. ઓમીકા
3. ઓજસ્વી
4. આનંદી
5. આયુસ્મતી
6. આયશા
7. આસ્તાના
8. આસ્થા
9. આંગ
10. આંશી
11. આંગી
12. આંજના
13. આંચલ
14. આફીયા
15. આફરીન
16. આતેકા
17. આતીફા
18. આધ્યા
19. આર્શી
20. આર્ચી
21. આરવી
22. આરલીના
23. આરજુ
24. આશીયા
25. આશું
26. આશવી
27. આશા
28. આકાંક્ષા
29. આહેનુર
30. આહીલ
31. આહુતી
32. આહુતીબા
33. આહના
34. આલાપી
35. આભા
36. આજીત
37. આજમીરા
38. અદિતી
39. અનીકાચીતી
40. અનુશ્કા
41. અનુશ્કા આર્યા
42. અનુપ્રિયા
43. અનિતા
44. અનંતા
45. અનમનીશા
46. અંસુપ્રિયા
47. અંતરા
48. અંબીકા
49. અંબીકા
50. અંબુજાવાલી
51. અંબર
52. અંશુ
53. અંશુ
54. અંશી
55. અંશુકા
56. અંશની
57. અંશિકા
58. અંકીતા
59. અંકિતા
60. અંગના
61. અંજુ
62. અંજીલા
63. અંજુમ
64. અંજુમન
65. અંજુમા
66. અંજ્લી
67. અંજન
68. અંજના
69. અંજરી
70. અફીફા
71. અફસીન
72. અફસામા
73. અફરોઝા
74. અફશિન
75. અતયા
76. અબીનયા
77. અમતુલ્લા
78. અમતુલબારી
79. અરવા
80. અવ્વલુંન
81. અવની
82. અકિસતા
83. અકશ ફાતેમાં
84. અકશા
85. અહેલામ
86. અલીશાહ ફાતેમાં
87. અલીઝા
88. અલીભા
89. અલિના
90. અલફીસા
91. અલફયા
92. અલવિરા
93. અભ્યર્થના
94. અખતરુન
95. અપનાન
96. અજમીના
97. એન્સી
98. એનલ
99. એસ્વી
100. એંન્જલ
101. એંજલીના
102. ઐત્રી
103. એમી
104. ઐશ્વર્યા
105. એલીશા
106. એલવીશા
107. એઝમીન
Quick Links