નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. રૈવત
2. રોનીક
3. રોનિત
4. રોનક
5. રોનાલ્ડ
6. રોબીન
7. રોમેત
8. રોમીત
9. રોમીલ
10. રોમલ
11. રોકિ
12. રોહીન
13. રોહીત
14. રોહીલ
15. રોહન
16. રોહનશાહ
17. રોહણ
18. રોજર
19. રેનિશ
20. રેયાન
21. રેમિશ
22. રેવા
23. રેશવ
24. રેકસ
25. રેહમાન
26. રેહાન
27. રીનલ
28. રીયજ
29. રીતુલ
30. રીધુ
31. રીબ્કા
32. રીવાન
33. રીશુ
34. રીશેફ
35. રીશીત
36. રીહાનુદીન
37. રીચાડૅસન
38. રુદ્રાક્ષ
39. રુતુલ
40. રુમીત
41. રુશીલ
42. રુશાંગ
43. રસેશ
44. રિતેષ
45. રંઘવીર
46. રંગાસ્વામી
47. રંજન
48. રફીક
49. રણછોડ
50. રણવિર
51. રણજીત
52. રવીરાય
53. રવિ
54. રવિદ
55. રવિરાજ
56. રક્ષિત
57. રાઘવેન્દ્ર
58. રાધેશ્યામ
59. રામસ્વરુપ
60. રામધની
61. રામરાય
62. રાકેશ
63. રાકીબ
64. રાહી
65. રાહીદ
66. રાહીત
67. રાહીલ
68. રાહુલ
69. રાજ
70. રાજેશ
71. રાજેશ્વ્રર
72. રાજીત
73. રાજીબુલ
74. રાજીવ
75. રાજીલ
76. રાજદેવ
77. રાજમીન
78. રાજમંગલમ
79. રાજશંકર
80. રહીલ
81. રલેક્ષ
82. રગૅશ
83. રઝાઅલી
84. રચિત
Baby Girl
1. ઋષવી
2. રોમા
3. રોહીણી
4. રોઝેલ
5. રોઝમીન
6. રોજી
7. રેનુ
8. રેન્સિ
9. રેનુમા
10. રેના
11. રેયાન
12. રેસમ
13. રેસમા
14. રેણુંકવર
15. રેણુકા
16. રેવતી
17. રેશ્મા
18. રેહાના
19. રેખા
20. રેજીના
21. રીદા
22. રીયા
23. રીસીતા
24. રીસિકા
25. રીંન્કી
26. રીંકી
27. રીંકલ
28. રીંકલ
29. રીતી
30. રીત્તિંન્સા
31. રીમ્પા
32. રીમજીમ
33. રીવા
34. રીશુ
35. રીશ્વા
36. રીશિકા
37. રીશા
38. રીકિતા
39. રીપ
40. રીચા
41. રીટા
42. રુદ્રા
43. રુતુ
44. રુતવી
45. રુહિ
46. રયશા
47. રિન્કુ
48. રિનિ
49. રિના
50. રિતિ
51. રિતિક્ષા
52. રિતિકા
53. રિતા
54. રિધ્ધેશ્વરિ
55. રિધ્ધી
56. રિધમ
57. રિમ્મપલ
58. રિમા
59. રિશીતા
60. રિશ્વા
61. રિક્ષિતા
62. રિપલ
63. રંગોલી
64. રંજુ
65. રંજન
66. રફીકુન
67. રત્ના
68. રમીઝા
69. રમણદીપકોર
70. રાનુ
71. રાણી
72. રાણીઆ
73. રાબીયા
74. રાવી
75. રાઇના
76. રાગેશ્રી
77. રાજનંદની
78. રાજક્રિશ્ના
79. રાજગોપાલ
80. રહેનુમા
81. રહીશા
82. રચીતા
Quick Links