નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. બેહલાહ
2. બેચર
3. બીન્દ્રા
4. બીનલ
5. બીમલેશ
6. બીરેન
7. બીરેન્દ્ર
8. બીરીંન્દ્ર
9. બીરાજ
10. બીરજુ
11. બીપીન
12. બીજુરીયા
13. બીજલ
14. બ્રોમીન
15. બ્રિજ
16. બ્રિજેસ
17. બ્રિજેસગીરી
18. બ્રિજેસપ્રસાદ
19. બ્રિજેસપાલ
20. બ્રિજેશ
21. બ્રિજદેલ
22. બ્રિજનંદન
23. બ્રિજમોહન
24. બ્રિજરાજ
25. બ્રિજરાજસીંહ
26. બુરહાનનુદીન
27. બુરહાનનુદદીન
28. બ્રજરાજ
29. બુલેટ
30. બ્લસન
31. બન્સલ
32. બિનલા
33. બિંન્દ્રા
34. બિંજલ
35. બબર
36. બબલુ
37. બરકતઅલિ
38. બશીર
39. બશર
40. બકુલ
41. બલદેવસીંહ
42. બલદીપ
43. બલબીર
44. બલરામ
45. બલરાજ
46. બળદેવ
47. બળવંત
48. બળવંતદાસ
Baby Girl
1. બેબીચના
2. બેલા
3. બેપ્સી
4. બીનીતા
5. બીન્દીયા
6. બીના
7. બીનાલિ
8. બીનલા
9. બીંદુ
10. બીંદી
11. બીંદીયા
12. બીંદયા
13. બીતુન
14. બીબીમહેર
15. બીરવા
16. બીલ્વા
17. બીભા
18. બીપાશા
19. બીજલ
20. બીજલી
21. બુસરા
22. બુધ્ધવંતી
23. બ્રેંન્ઝી
24. બ્રેવા
25. બ્રુહિ
26. બ્રિસા
27. બ્રિંદાલિ
28. બ્રિંજલ
29. બ્રિશા
30. બ્રિજેશ્વરી
31. બ્રિજનંદિની
32. બ્રિજા
33. બ્રાયોની
34. બુશરા
35. બદ્રિશા
36. બિના
37. બિંદુ
38. બિંન્તી
39. બિરવા
40. બિલ્કીશ
41. બંન્ટી
42. બંસરી
43. બંશી
44. બંશિકા
45. બંટી
46. બતુલ
47. બતુલા
48. બબુ
49. બબી
50. બરખા
51. બાંસુરી
52. બહાર
53. બચિ
Quick Links