નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. ફોગા
2. ફૈઝ
3. ફૈયાઝ
4. ફૈઝુલ
5. ફૈઝાન
6. ફૈઝલ
7. ફોરમ
8. ફેનીશ
9. ફેનીલ
10. ફેંન્સ
11. ફેંન્ક
12. ફેમીન
13. ફેમસ
14. ફેજાન
15. ફેજલ
16. ફ્રરાન
17. ફુરખાન
18. ફ્હેઝાન
19. ફ્લેમિંગ
20. ફ્લક
21. ફુલાણપુરી
22. ફુલજી
23. ફ્ખરુદીન
24. ફ્ઝલ
25. ફયાઝ
26. ફરીદ
27. ફરુદુદીન
28. ફરદીન
29. ફરમાન
30. ફરાઝ
31. ફરાસત
32. ફરહાદ
33. ફરહાન
34. ફારીઝ
35. ફારુક
36. ફારિજ
37. ફાલગુન
38. ફાગુન
39. ફહદ
40. ફજલ
Baby Girl
1. ફૈની
2. ફૈસલ
3. ફૈઝાન
4. ફેનીસા
5. ફેનીંગ
6. ફેના
7. ફેનાલી
8. ફેનલ
9. ફેરીન
10. ફીયુ
11. ફીરોઝા
12. ફીરદોસ
13. ફીશા
14. ફ્યાઝના
15. ફ્રેની
16. ફ્રેન્સી
17. ફ્રેના
18. ફ્રેયા
19. ફ્રીના
20. ફ્રુટી
21. ફ્રાન્સી
22. ફ્લોરેન્સ
23. ફુલવા
24. ફ્લકનાજ
25. ફિ્ઝા
26. ફિરદોસ
27. ફરીયાદ
28. ફર્ગી
29. ફરદીન
30. ફરાના
31. ફરહિન
32. ફરહાના
33. ફરજીત
34. ફરજાના
35. ફાતિમા
36. ફાઇઝા
37. ફાલ્ગુની
38. ફલોરા
39. ફલક
Quick Links