નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. ખોડો
2. ખોળુ
3. ખેંગાર
4. ખેલન
5. ખીમજી
6. ખદિરખાલિદ
7. ખિમરાજ
8. ખિમા
9. ખિરાજ
10. ખિલવ
11. ખંડું
12. ખાલિદ
Baby Girl
1. ખેવના
2. ખેવના બા
3. ખ્યાતિ
4. ખુસ્બુ
5. ખુસુમિ
6. ખુસિ
7. ખુસાલિ
8. ખનક
9. ખનક
10. ખયાલિ
11. ખિલન
12. ખંજન
13. ખતિજા
14. ખતિજાહ
15. ખમાબા
Quick Links