નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. નૈનીલ
2. નૈતિક
3. નીસીત
4. નીસીલ
5. નીસર્ગ
6. નીત
7. નીતેશ
8. નીતીન
9. નીર
10. નીર્વ
11. નીવ
12. નીવાન
13. નીકુંજ
14. નીલોફર
15. નીખિલ
16. નુસરત
17. નુમેર
18. નુર
19. નૃપેશ
20. નૌસાદ
21. નૌતમ
22. નયુ
23. નયન
24. નયનીશ
25. નયનભારથી
26. નયમિન
27. નસીમ
28. નસરૂદીન
29. નિનાદ
30. નિસર્ગ
31. નિસાર
32. નિતીન
33. નિમેશ
34. નિમેષ
35. નિમિત
36. નિમિશ
37. નિમલ
38. નિર
39. નિર્જા
40. નિરવ
41. નિરાજ
42. નિરજ
43. નિશાંત
44. નિશાર
45. નિક
46. નિકેત
47. નિકેશ
48. નિકુંજ
49. નિકુલ
50. નિકિ
51. નિલ
52. નિલેશ
53. નિલ્સ
54. નિલદિપ
55. નિલય
56. નિલરાજ
57. નિલવ
58. નિલાંગ
59. નિખિલ
60. નિઝામ
61. નિઝામુદિન
62. નિજ
63. નંદીશા
64. નંદકુવર
65. નથુ
66. નમીર
67. નમ્‍ય
68. નમ્ર
69. નમ્ર
70. નમન
71. નમાઝ
72. નરોતમ
73. નરેન્‍દ્ર
74. નરેસ
75. નરશી
76. નવેદ
77. નવીન
78. નવ્ય
79. નવનીત
80. નવિદ
81. નવિન
82. નવઘણ
83. નવતમ
84. નવરોઝ
85. નવાઝ
86. નવાબ
87. નવાઝીશ
88. નશરત
89. નઇમ
90. નક્ષત્ર
91. નકુલ
92. નકિબ
93. નાગ
94. નાયક
95. નાથા
96. નામસ્વી
97. નાઝીલ
98. નાજ
99. નઝલેમોઇન
100. નજમુદિન
Baby Girl
1. નૈનસી
2. નૈનવી
3. નૈનશિ
4. નૈના
5. નૈયનિ
6. નૈયા
7. નૈસર્ગી
8. નૈમીશા
9. નૈરુતિ
10. નોની
11. નોસીન
12. નેનસિ
13. નેસ્વિ
14. નેસા
15. નેમસી
16. નેમિષા
17. નેમત
18. નેમશી
19. નેવ્યા
20. નેવિશા
21. નેહા
22. નેહાશી
23. નેહાલી
24. નેહલ
25. નીદા
26. નીઘી
27. નીઘીક
28. નીઘ્‍ઘી
29. નીત્યા
30. નીતિ
31. નીતિશા
32. નીતિકા
33. નીતલ
34. નીમી
35. નીમીષા
36. નીમા
37. નીરુ
38. નીરુબા
39. નીર્જા
40. નીરંજના
41. નીરાલી
42. નીરાલી
43. નીરલ
44. નીરજા
45. નીવા
46. નીવાક
47. નીશિતા
48. નીષાબા
49. નીકુ
50. નીકીતા
51. નીકીતા
52. નીહન્વી
53. નીલીક્ષા
54. નીલમ
55. નીલમા
56. નીખીતા
57. ન્યુતિકા
58. ન્યાસા
59. નુબીના
60. નુરૈન
61. નુરમા
62. નુપુર
63. નુજહદબાનુ
64. નુજહત
65. નયોનીકા
66. નયનેંદુ
67. નયના
68. નસરીન સુલતાના
69. નિયોસિ
70. નિયંતા
71. નિયતિ
72. નિયા
73. નિસા
74. નિફતાહ
75. નિતુ
76. નિતી
77. નિતીક્ષા
78. નિતીકા
79. નિત્યા
80. નિતાંક્ષી
81. નિતલ
82. નિધિ
83. નિધિશા
84. નિર
85. નિર્મોહિ
86. નિર્મલ
87. નિર્મલા
88. નિર્વિતા
89. નિર્વા
90. નિર્જલ
91. નિરવા
92. નિરલ
93. નિરજરા
94. નિવેદીતા
95. નિવા
96. નિશી
97. નિશ્રા
98. નિશિકા
99. નિશરીન
100. નિશા
101. નિશા
102. નિષ્‍કા
103. નિષ્ઠા
104. નિષ્ઠા
105. નિકેતા
106. નિકિ
107. નિકિતા
108. નિકિષા
109. નિહિતા
110. નિહા
111. નિહાંગિ
112. નિહાર
113. નિહારીકા
114. નિહારિ
115. નિલુ
116. નિલોફ્રર
117. નિલીમા
118. નિલ્શા
119. નિલ્પા
120. નિલમ
121. નિલાક્ષી
122. નિખિતા
123. નિગાર
124. નિખાલિ
125. નિજા
126. નિજાન
127. નંદીતા
128. નંદની
129. નંદનિ
130. નફીસા
131. નતાશા
132. નબિલા
133. નમીરા
134. નમ્રતા
135. નમસ્વી
136. નમિ
137. નમિતા
138. નરમીસા
139. નરગિશ
140. નવસીક
141. નવાજીસ
142. નકીયાહ
143. નાઝ
144. નાયશા
145. નાયકા
146. નામ્યા
147. નામિકા
148. નાવ્યા
149. નાઝીમા
150. નાઝીલ
151. નાઝનિન
152. નાઝિયા
153. નાઝિશ
154. નાજીમા
155. નાજનીન
156. નાજમીન
157. નાજા
158. નઝીરુન
159. નગમા
160. નજમંન નિસા
161. નજરાના
Quick Links