નામાવલી
 Back
Baby Boy
1. ઘીરૂ
2. ઘનંજય
3. ધૈર્ય
4. ધૈવત
5. ધ્યેય
6. ધ્યાન
7. ધ્યાનેષ
8. ધ્રુવ
9. ધ્રુવિલ
10. ધૃવીન
11. ધનો
12. ધનસુખ
13. ધનરાજ
14. ધનજી
15. ધર્મરાજ
16. ધરણાત
17. ધવલ
Baby Girl
1. ઘ્વનિ
2. ધ્યેયા
3. ધૃવીશા
4. ધન્ય
5. ધન્વંતરી
6. ધિયતી
7. ધરીત્રી
8. ધર્મીષ્ઠા
9. ધાનિ
10. ધામી
11. ધાર્મી
12. ધારુશી
13. ધારા
Quick Links