નામાવલી
Baby Boy
1. તૈયબ
2. તૈખુમ
3. તોસિફ
4. તોસિબ
5. તોસિમશા
6. તોફિક
7. તોહિન
8. તેજ
9. તેજ
10. તેજેન
11. તેજેન્‍દ્ર
12. તેજય
13. તેજસ
14. તેજસ્‍વી
15. તેજષ
16. તેજાન
17. તેજલ
18. તેજલા
19. તેજપાલ
20. તીર
21. તીરૂ૫
22. તીર્થ
23. તીર્થન
24. તીર્થરાજ
25. તીર્થક
26. તીશીલ
27. તીલક
28. તુસીત
29. તુસાલ
30. તુફેલ
31. તુબા
32. તુશરાજ
33. તુશાર
34. તુલન
35. તુલસી
36. તુપલ
37. તૃસ્ય
38. તૌકિર
39. તનુ
40. તનીસ
41. તન્નુ
42. તન્મી
43. તન્વી
44. તન્ઝીમ
45. તન્ઝીલ
46. તનય
47. તનિસ
48. તનિષ્‍ક
49. તનિષચંદ્ર
50. તનિક્ષ
51. તનબરુલઇસ્લમ
52. તનમય
53. તનવિન
54. તનવિસ
55. તનવિર
56. તનવિશા
57. તનશ
58. તનાજ
59. તસ્મય
60. તસ્વર
61. તસ્કીન
62. તસ્લીમ
63. તસનિમ
64. તસરિમ
65. તિર્થ
66. તિર્થક
67. તિરુગમન
68. તિલક
69. તિલક
70. તંજીલ
71. તત્સમ
72. તત્વ
73. તતસત
74. તથ્ય
75. તબરેજ
76. તમસ
77. તમજિર
78. તરીશ
79. તરુણ
80. તરુણ
81. તર્ક
82. તરંગ
83. તરજન
84. તવન
85. તક્ષ
86. તક્ષિલ
87. તક્ષમ
88. તક્ષશીલ
89. તક્ષક
90. તકસિમ
91. તા૫સ
92. તાનીશ
93. તાંશુ
94. તારીફ
95. તારિક
96. તારક
97. તાહેર
98. તાહિર
99. તાપસ
100. તલઅતરઝા
101. તપન
Baby Girl
1. તોસિફા
2. તોરલ
3. તેત્રી
4. તેહેરીન
5. તેજસી
6. તેજસ્‍િવ
7. તેજસ્‍વીની
8. તેજશ્રી
9. તીર્થા
10. ત્રીસા
11. ત્વીસા
12. તુશ્ટિ
13. તુશાલી
14. તુલીકા
15. તુલ્ઝા
16. તુલજા
17. તનીસાગોરી
18. તનીક્ષા
19. તન્‍િવ
20. તન્યા
21. તનુસ્કા
22. તન્વીસા
23. તન્વીકા
24. તન્હા
25. તનુજા
26. તનિશા
27. તનિષ્‍કા
28. તનિષા
29. તનિક્ષા
30. તનવી
31. તનવીરાબાનુ
32. તનજીના
33. તનજીલા
34. તસીહિના
35. તસ્નીમ
36. તસ્કીના
37. તસ્લીમા
38. તસલિમા
39. તસલિમાબાનુ
40. તિથી
41. તંજીલા
42. તથા
43. તબ્‍બસુમ
44. તબસુમ
45. તમન્નાબાનુ
46. તમિશા
47. તમંના
48. તરુણા
49. તરન્નુમ
50. તરાના
51. તરાનાપરવીન
52. તરજુના
53. તક્ષશીલા
54. તાનિયા
55. તાંન્સિ
56. તામિયા
57. તારીકા
58. તારા
59. તાહિરુન
60. તાહિરા
61. તાહા
62. તાજરિન
63. તહેનાઇ
64. તહેરીમ
65. તહુરા
66. તહુરાબાનુ
67. તલ્હા
68. તલકસિ
69. તપસ્યા
70. તપસ્વિ
Quick Links