નામાવલી
Baby Boy
1. ડેનિસ
2. ડેનિસચંદ
3. ડેનિમ
4. ડેનિલ
5. ડેવિડ
6. ડેવિન
7. ડેવિસ
8. ડૉન
9. ડૉનાલ
10. ડિનલ
11. ડિયાન
12. ડિઑન
13. ડિપ
14. ડમર
15. ડાયા
16. ડાર્વિન
Baby Girl
1. ડેનિસા
2. ડેયઝિ
3. ડેંન્સિ
4. ડૉલિ
5. ડૉલિમ
6. ડુલાસા
7. ડિયા
8. ડિસા
9. ડિંકિ
10. ડિંકલક
11. ડિમ્પલ
12. ડિમ્પલા
13. ડાયેના
Quick Links