નામાવલી

Baby Boy
1ઝોહેર 2ઝેદ
3ઝેનિથ 4ઝેનિશ
5ઝેનિલ 6ઝેસિ
7ઝીનલ 8ઝીંકલ
9ઝુનેદ 10ઝુફર
11ઝુબેર 12ઝુમા
13ઝુહેર14ઝુલ્ફિકાર
15ઝિદાન 16ઝિનલ
17ઝિલ 18ઝંકુત
19ઝકિ 20ઝકિયા
21ઝાનિ 22ઝાકિર
23ઝાહિદ 24ઝાહિર
25ઝાગિર 26ઝહુબિયા
27ઝહિર 28ઝલકિત
29ઝલકમલ 30
Baby Girl
1ઝોયા 2ઝેનિ
3ઝેનિશા 4ઝેનમ
5ઝેનશિ 6ઝેના
7ઝેયાન 8ઝેસિ
9ઝેબા 10ઝેમુશવિ
11ઝીનિ 12ઝીંદલા
13ઝુબેદા 14ઝુમાખાતુન
15ઝુલેખા 16ઝસમિ
17ઝિનલા 18ઝિયા
19ઝિલણ 20ઝંખના
21ઝવેરિયા 22ઝાનવિ
23ઝાસમિન 24ઝાંસિ
25ઝાંહલ 26ઝાંખિ
27ઝારા 28ઝારાબાનુ
29ઝહરા 30ઝહાબિયા
31ઝલફાનાઝ 32ઝલક
33ઝલકા 34