નામાવલી

Baby Boy
1 જતિન 2જૈનમ
3જૈમિન4જોય
5જોયસ 6જોયબ
7જોશિલ 8જોહન
9જોગેસ 10જોગિંદર
11જોએલ 12જેનિશ
13જીતેનદ્ર14જીગીશ
15જીજ્ઞૅશ16જ્યોત
17જયેશ18જયદિપ
19જયંત20જિંક્લ
21જિતેન22જિલ
23જંકિત 24જાન
25જાનિ 26જાનિલ
27જાનમ28જાનવ
29જાફર 30જાબિદ
31જાવેદ 32જાકિર
33જાહિદ34જાહિર
35જાહલ 36જાલો
37જાગેશ 38જલ
39જલદિપ40જગમાલ
Baby Girl
1જોનિલભારતિ 2જોના
3જોયેતિ 4જોયલ
5જોતિ 6જોશના
7જોહરા 8જેની
9જયૉતિ 10જયશ્રી
11જિનલ 12જિયા
13જિયાફાતિમા 14જિમીસા
15જિગિશા 16જંખના
17જાનુ 18જાનસિ
19જાનિસાર 20જાનબિ
21જાનબિર22જાનકિ
23જાનલ24જાસમિન
25જાતિકા 26જાશમિન
27જાહનવિ 28જાહનવિકોર