નામાવલી

Baby Boy
1 ચંદ્રેશ 2ચૈતન્‍ય
3ચેતન4ચેતનવંશ
5ચેતસ6ચેતક
7ચન્દ્રકાન્ત8ચના
9ચિનમય 10ચિંતન
11ચિતરાંગ12ચિતરાજ
13ચિરાગ 14ચિરાજ
15ચંદુ 16ચંદર
17ચંકેત 18ચંપક
19ચતુર20ચમન
21ચર્ચિલ 22ચરનદિપ
23ચરવિત 24ચાંદ
25ચાંદઅબજલ 26ચાણક્ય
27ચાણકય28ચારુ
Baby Girl
1ચેતના 2ચેતાલિ
3ચેલશિ 4ચિત્રા
5ચંદા6ચંચલ
7ચમેલિ 8ચકુબા
9ચાયના 10ચાંદબાનુ
11ચામિ 12ચારૂ
13ચારુલ 14ચારમી
15ચાહના 16ચાહિ
17ચાહત 18