નામાવલી

Baby Boy
1ઘેલુ 2ઘેલા
3ઘનો 4ઘાનિ
5ધુસા 6
Baby Girl