નામાવલી

Baby Boy
1ઇદ્રીશ 2ઇન્દુ
3ઇન્દ્રમણી 4ઇન્દ્રરાજ
5ઇન્દ્રપ્રિત 6ઇન્દ્રજીત
7ઇન્દર 8ઇન્સાફ
9ઇનુશ 10ઇન્જામુલ
11ઇનાયત 12ઇયારીત
13ઇસુફ 14ઇસ્તીયાક
15ઇસ્માઇલ 16ઇસર
17ઇસરત અલી 18ઇસાદ
19ઇબ્રાહીમ 20ઇમ્તીયાઝ
21ઇમાન 22ઇર્વાન
23ઇર્શાદ 24ઇરફાન
25ઇરશાદ26ઇવાન
27ઇશીત 28ઇશ્વર
29ઇશરાક 30ઇશાન
31ઇશાંત 32ઇકબાલ
33ઇલેશ 34ઇઝામ
35ઇઝહાન 36ઉર્મિત
Baby Girl
1ઇદ્રિશા 2ઇન્દુ
3ઇનાક્ષી 4ઇસરત
5ઇસા 6ઇતીશા
7ઇરીના 8ઇર્શાલી
9ઇરમ 10ઇરા
11ઇવા 12ઇશીકા
13ઇશ્વવરી 14ઇશ્વા
15ઇશિકા 16ઇશરાવતી
17ઇશા 18ઇશાની
19ઇશાનીકા 20ઇકરા
21ઇકરાના 22ઇલ્સા
23ઇલા 24ઇપ્સીતા
25ઇપ્સા 26ઇજમાં