નામાવલી

Baby Boy
1ઓસીમ 2ઓમ ભારતી
3ઓમદેવ4ઓમદીપ
5ઓમનારાયણ 6ઓમકાંત
7ઓમકાર 8ઓમકારેશ્વર
9ઓકેશ 10ઓલવીન
11ઓજેફ 12આદી
13આદીત્ય 14આદીર
15આદીશ 16આદીલ
17આદિય 18આદર્શ
19આનંદ20આયૅ
21આયુશ 22આયાંશ
23આંદીર 24આફતાબશા
25આફરીદ 26આત્રેય
27આતમન28આબેદીન
29આબીદખાન 30આબુલ હસાન
31આરીપ 32આર્યન
33આર્યન્દ્ર 34આર્શ
35આરનીસ 36આરાન
37આવદબીન 38આવિશ
39આશીત 40આશીશ
41આશુતોશ 42આકીબખાન
43આહીલ 44આલેખ
45આલિશ46આલાપ
47આગમન 48અદ્વેત
49અનીન 50અનીરુધ્ધ
51અનુરાજ52અન્શુલ
53અનુપ પ્રસાદ 54અનુગ્ર
55અનુપમ 56અનુજ
57અનિશ 58અનિષ
59અનિક 60અનિકેત
61અનંતાભ 62અનબાયાગી
63અનમોલ64અનશીલ
65અનક 66અય્યાઝ
67અય્યાન 68અયુર
69અયાંન 70અસ્મીત
71અસ્મીત72અસ્પાક
73અંબર 74અંબારામ
75અંશ 76અંશુમન
77અંશિલ 78અંશરાજ
79અંકીત 80અંકુર
81અંગત 82અંજીત
83અંજીલ 84અંજન
85અંચલ 86અતીશ
87અબીર 88અબીઝર
89અબ્દેમનાફ 90અબ્દુલ સમદ
91અબ્દુલ તૈયબ 92અબ્દુલમુતલીબ
93અબ્દુલકયુમ 94અબુશહેમા
95અબઝલ 96અમોગ
97અમીયન 98અમૃતલાલ
99અમરેન્દ્ર 100અમાની
101અરીશ 102અરુણ
103અરુણ104અર્ણવ
105અર્થ 106અર્શ
107અર્શીત 108અર્પીત
109અર્પિલ 110અર્પણ
111અર્જ 112અર્ચિલ
113અરનવ 114અરિન્દમ
115અરવેશ 116અરવિંદ
117અરશી118અરશીલ
119અરહમ 120અરજણ
121અવેશ રઝા 122અવેજ
123અવ્વલ 124અવનીલ
125અવનિત્ય126અવધરાજ
127અશોક128અશીન
129અશ્વીન130અશફીલ
131અક્ષય132અક્ષિત
133અક્ષિલ 134અક્ષત
135અહીયાન 136અલીફ
137અલ્નુર 138અલ્માઝ
139અલ્ઝીર 140અલિશા
141અલફૈઝુ 142અલફેજ
143અલફાન 144અલફાજશા
145અલતમશ 146અલબકશ
147અલમીન 148અલઇકયાન
149અભેય 150અભી
151અઝીમ 152અભય
153અભયમ 154અભિત
155અભિમન્યુ156અભિજીત
157અખંડ 158અપાજ
159અજીત 160અજીમ
161અજીશ 162અચ્ચુતાનંદ
163એનીશ 164એન્થોની
165એનરીક 166ઐયાન
167ઐયાજ 168એસપાલ
169એમીયલ 170એરોન
171એવિન172એવમ
173એશાન174એકલવ્ય
175એલેક્ષ 176એલીનો
177એલ્વિશ 178એલફાઝ
179એઝાઝુલ 180
Baby Girl
1ઓનમ 2ઓમીકા
3ઓજસ્વી 4આનંદી
5આયુસ્મતી 6આયશા
7આસ્તાના 8આસ્થા
9આંગ 10આંશી
11આંગી 12આંજના
13આંચલ 14આફીયા
15આફરીન 16આતેકા
17આતીફા 18આધ્યા
19આર્શી 20આર્ચી
21આરવી 22આરલીના
23આરજુ 24આશીયા
25આશું 26આશવી
27આશા 28આકાંક્ષા
29આહેનુર 30આહીલ
31આહુતી 32આહુતીબા
33આહના 34આલાપી
35આભા 36આજીત
37આજમીરા 38અદિતી
39અનીકાચીતી 40અનુશ્કા
41અનુશ્કા આર્યા 42અનુપ્રિયા
43અનિતા44અનંતા
45અનમનીશા 46અંસુપ્રિયા
47અંતરા 48અંબીકા
49અંબીકા 50અંબુજાવાલી
51અંબર 52અંશુ
53અંશુ 54અંશી
55અંશુકા 56અંશની
57અંશિકા 58અંકીતા
59અંકિતા 60અંગના
61અંજુ 62અંજીલા
63અંજુમ 64અંજુમન
65અંજુમા 66અંજ્લી
67અંજન 68અંજના
69અંજરી 70અફીફા
71અફસીન 72અફસામા
73અફરોઝા 74અફશિન
75અતયા 76અબીનયા
77અમતુલ્લા 78અમતુલબારી
79અરવા 80અવ્વલુંન
81અવની82અકિસતા
83અકશ ફાતેમાં 84અકશા
85અહેલામ86અલીશાહ ફાતેમાં
87અલીઝા 88અલીભા
89અલિના 90અલફીસા
91અલફયા 92અલવિરા
93અભ્યર્થના 94અખતરુન
95અપનાન 96અજમીના
97એન્સી 98એનલ
99એસ્વી 100એંન્જલ
101એંજલીના 102ઐત્રી
103એમી104ઐશ્વર્યા
105એલીશા 106એલવીશા
107એઝમીન 108