નામાવલી

Baby Boy
1હોથિ 2હોજેફા
3હેતુલ 4હેતવ
5હેતાંગ 6હેમ્સ
7હેમદીપ 8હેમરાજપાલ
9હેમાંગ10હેમાક્ષ
11હેમલ 12હેરી
13હેરીશ 14હેરીલ
15હીનબત16હીસાન
17હીસાન્ત 18હીત
19હીતેન20હીતેશ
21હીતુલ 22હીતરાજ
23હીતાંશ 24હીતાંક
25હીતાર્થ 26હીમેશ
27હીમનીશ 28હીમાલય
29હીરેન્દ્ર 30હીરવ
31હીવર્શ 32હીલય
33હુનર 34હ્સીલ
35હુફેઝ 36હુશેન
37હનીફ38હનુજ
39હયન 40હયગ્રીવ
41હસન 42હસનેન
43હસનેનરઝા 44હસમુખ
45હસમત46હસરત
47હિમાંશુ48હિલ
49હંસ 50હંસિલ
51હમીદ 52હમીન
53હમરાજ 54હમાદ
55હરેશ 56હરી
57હરીનંદન 58હરીનારાયણ
59હરીઓમ 60હરીત
61હરીરામ 62હરીવંશ
63હરીવર64હરીશ
65હરીષી66હરીક્રિશ્ન
67હરીહર 68હરીહરન
69હરીચંન્દ્ર70હર્સ
71હર્સલ 72હર્મન
73હર્મિશ74હર્શવર્ધન
75હરદેવ 76હરદીપ સીંહ
77હરનીશ 78હરમીત
79હરમીત80હરમાન
81હરવીજય82હરવિન્દ્ર
83હરશીલ 84હરશિવરાજ
85હરકીશન 86હરભમ
87હરપાલ 88હરભજન
89હરજી 90હવન
91હશન 92હષૅદ
93હાસનેન 94હાથિઅલી
95હામીદ 96હારીત
97હાર્દ 98હાર્દિલ
99હાર્દરાજ 100હાર્મીત
101હારાન 102હાજી
103હાજા 104
Baby Girl
1હેના 2હેતીકા
3હેત્વીશા 4હેત્શી
5હેતા 6હેતાંગી
7હેમાદ્રિ 8હેમાની
9હેમાંન્શી 10હેમાંગી
11હેમાલી 12હેમલતા
13હેરીના 14હેરીતા
15હેવીકા 16હેલિ
17હેઝલ 18હૅતવી
19હીદાયા સુલ્તાન 20હીના
21હીના કોશર 22હીનાશ્રિ
23હીનાકોશર 24હીનાજ
25હીનલા 26હીયા
27હીતેશ્વરી28હીત્વા
29હીતિક્ષા 30હીતાંશી
31હીમસુતા32હીમા
33હીમાદ્રી 34હીમાંક્ષી
35હીમાંગી 36હીમાલી
37હીરુ 38હીર્વા
39હીરવીંતા 40હીરવા
41હીરકુવર 42હીરા
43હીરાંશી 44હીરલ
45હીરલા 46હીલ
47હીલોની 48હીપાલી
49હુસેના 50હુમેરા
51હુરા 52હુશ્ના
53હ્શ્તી 54હુઝેફા
55હન્નામાં 56હનાન્યા
57હયા 58હસીના
59હિતેશ્રી 60હિતેલા
61હિતાવહી62હિરવા
63હિલ 64હંસની
65હંસપ્રભા 66હંશીકા
67હફીઝા 68હબીબા
69હરીનંદીની70હરીયાલી
71હરીતી 72હરીતા
73હરીપ્રિયા74હરસીતા
75હરસીધ્ધિ76હરિપ્રિયા
77હવરા 78હાર્મની
79હાર્ગી 80હારમીશા
81હાજરા 82હલીમા
83હલક 84હપ્સા