નામાવલી

Baby Boy
1સૂરજ2સોનીલ
3સોયેબરાજા 4સોયબ
5સોયરફ 6સોમ્ય
7સોમનાથ 8સોહીલ
9સેનોન 10સેફાનહસન
11સેધરાજ 12સેવીલ
13સીનવાસ 14સીબ્તેન
15સીમનાન 16સીવાંસ
17સીલીન 18સ્નેહીલ
19સુનિલ20સુંદરમ
21સુફેલ 22સુફીયાન
23સુધાંશુ 24સુબોજીત
25સુમીત 26સુર્યકાન્ત
27સુર્બમણી 28સુરજરાય
29સ્વેતાંગ 30સ્વયંમ
31સ્વર 32સ્વરાજ
33સુવાસ 34સ્વપનીલ
35સ્વપનિલ36સુશાંત
37સુકેતુ 38સુહેદ
39સુહાન40સુલતાન
41સુઝેન 42સુખદેવ
43સુપ્રિત 44સુભાંગ
45સુભાશ 46સુઝલ
47સુજન48સુજાદ
49સુજલ 50સડેમુતુ
51સિધ્ધુ 52સિધ્ધાંત
53સિધ્ધાર્થ54સંવેદ
55સંગ્રામ 56સંજીત
57સંજીવ 58સંજય
59સંજમ 60સંજર
61સંચીત 62સત્યમ
63સતવીંદર 64સબાઅહેમદ
65સબહદ66સમય
67સમિધ 68સમિર
69સર્વીલ 70સર્વજીત
71સરહાન 72સરલ
73સરજુ 74સવ્યસાચી
75સવન 76સશીન
77સાનુ 78સાથ
79સામંત 80સાર્થ
81સારંગ 82સાહીદુલ
83સાહીલસાહ 84સાહનવાઝ
85સાજ 86સાજણ
87સલીમ88સપ્તમેશ
89સજન90સચીન
Baby Girl
1સોનુ 2સોનમ
3સોનપરી 4સોયલ
5સોફીયાહ 6સોતારાની
7સોમ્યા 8સોમવારતી
9સોમાદેવી 10સોરીન
11સોહીની 12સોહા
13સોહાની 14સોલેઝા
15સેનાજ 16સેયદામા
17સેફા 18સેમીના
19સેમ્યા 20સેમા
21સેરેના 22સેહનુર
23સેલ્વી 24સેલિના
25સેજલ26સીન્ધુ
27સીનલ 28સીઓના
29સીફા30સીતા
31સીધેશ્વરી32સીમોન
33સીમરન34સીરીન
35સીવાંગી 36સીહાલિ
37સીભા 38સીખા
39સ્નેહા 40સ્નેહલ
41સુનીતા 42સુનીધી
43સુનયના 44સુનમા
45સુફી 46સુફીયા
47સુતી 48સુધા
49સુમેયા 50સુમેરા
51સુમેરા ફાતમા 52સુમેરા બાનુ
53સુમીતા 54સુમન
55સ્મરણીકા 56સુમા
57સુમાઇયા 58સુરૈયા
59સુર્યદીતા 60સુર્યાદેવી
61સુર્પણા 62સુરજમુખી
63સ્વેની 64સ્વરુપી
65સ્વાલેહા 66સુશ્મા
67સુહાની 68સુહાવી
69સુલતાના 70સુઝેન
71સુભીક્ષા 72સુગની
73સુપ્રિયા 74સુઝાન
75સ્પર્શી 76સુખપ્રિતકોર
77સુજીતા 78સુજા
79સુજાન 80સુજાના
81સુજલ 82સુચેતી
83સુચી 84સુચીતા
85સ્ટેલા 86સદક
87સનોવર 88સન્ના
89સનાફાતમા 90સિન્ધો
91સિમોન 92સિમ્ત
93સિમનજીત 94સિરતાઝ
95સિરાજ 96સિકંદર બાનુ
97સંયોગીતા 98સંઘમીત્રા
99સંકીતા 100સંગીલા
101સંગમ 102સંજીદા
103સંજીત 104સંજના
105સંજના 106સંજરી
107સંજલ 108સંચીતા
109સફીના 110સતુ
111સત્યમ 112સત્યાંશી
113સબીસ્તા114સબીહા
115સબાના 116સબાબી
117સમીમ 118સમીક્ષા
119સમતા 120સમાયરા
121સમાયલ 122સરોજ
123સરીતા 124સર્મથ
125સર્વદા 126સર્જીલ
127સરસ 128સરસ્વતી
129સરતાજ 130સરાના
131સરલા 132સરગમ
133સવિતા 134સકીના
135સકુરાહ136સાદેજા
137સાનીયા 138સાના
139સાનચી140સાયુ
141સાયરા પરવીન 142સાફીન
143સાધના144સાબેરા
145સાબરીન 146સારીયા
147સારંગિ 148સારા
149સાવીત્રિ 150સાઇના
151સાક્ષી152સાલેહા
153સાલિયા154સાખિ
155સાઝમિન બાનુ 156સાઝમિના
157સાજેદા158સાજીયા
159સાચી 160સહેદા તબ્બસુમ
161સહેર 162સહેલીબા
163સહુદા164સહયોગીતા
165સહાના 166સલોના
167સગુન 168સપનમ
169સપના 170