નામાવલી

Baby Boy
1 ગામિત 2 ગન્ધર્વ
3ગોરલ 4ગોરલદાન
5ગોવર્ધન6ગોગન
7ગોગિ8ગોપિ
9ગોપાલ 10ગેલા
11ગુંજન12ગ્રંથ
13ગૃહિત 14ગૌતમ
15ગૌતમગિરિશ 16ગૌરવ
17ગૌરવદાસ 18ગૌરાંગ
19ગંભિર 20ગંગા
21ગફાર22ગબર
23ગર્વ 24ગાંડુ
Baby Girl
1ગેહના 2ગ્રેસિ
3ગૌતમી 4ગૌરી
5ગૌરિકા 6ગંગા
7ગજની 8