નામાવલી

Baby Boy
1વેદાંત2વેદાંશ
3વૅદ4વીકેન
5વીકાશ 6વ્રિશાક
7વ્રજ8વૃશાંત
9વસિષ્ઠ10વિદુર
11વિનુ 12વિનેય
13વિનીત14વિનય
15વિનસ16વિનમ્ર
17વિનાયક 18વિનલ
19વિયત 20વિસ્મીત
21વિસુર 22વિસર્ગ
23વિધેય 24વિધ્યરાજ
25વિધાન 26વિમલ
27વિરેન28વિરેશ
29વિરરાજ 30વિરવિક્રમ
31વિરાંગ 32વિરાજ
33વિરલ34વિરભદ્ર
35વિવેક36વિવાંગ
37વિશ્રુત 38વિશ્રાંત
39વિશ્વદીપ 40વિશ્વંમ
41વિશ્વરાજ42વિશ્વાયુ
43વિશરોતઆનંદ 44વિશા
45વિશાલ46વિશાલવન
47વિકી 48વિક્રમ
49વિક્રમજીત 50વિક્રાંત
51વિકિન 52વિકર્ણરાજ
53વિકાસ54વિલાસ
55વિપુલ 56વિભાકર
57વિજય58
Baby Girl
1વૈશાલી 2વૈષ્નવી
3વેદાંગી 4વેલિશા
5વીનીતા 6વીંધ્યા
7વીણા 8વીરંચી
9વ્યોમા 10વ્યાપ્તિ
11વ્રુતિકા 12વ્રુશીકા
13વ્રિંદા14વ્રજની
15વૃતી 16વનીતા
17વનીશા 18વસુંધરા
19વસુધા 20વિન્દ્રા
21વિયા 22વિંધ્યા
23વિધિકા 24વિમ્મી
25વિરકતિ26વિવા
27વિશ્વંભરી28વિશ્વા
29વિશ્વાંગિ 30વિશિતા
31વિક્ષાંતી 32વિહા
33વિભુશા 34વિભિતા
35વિજેતા 36વંદના
37વંશી 38વત્શા
39વર્દા 40વર્ણીકા
41વાસુ 42વાણી
43વાલી44