નામાવલી

Baby Boy
1લોકેશ 2લેખરાજ
3લીનેશ 4લીંબા
5લુકમાન 6લતીફ
7લવ 8લવ્ય
9લવજી10લક્ષ
11લક્ષીત 12લક્ષ્ય
13લક્ષિત 14લકધીર
15લકકીરાજ16લાવણ્ય
17લાલુરામ 18લાલજી
19લાખન20લલીત
21લખન22લખમણ
Baby Girl
1લેની 2લીના
3લીઓના 4લીઝા
5લુણા 6લુબેતા
7લુબનાહ 8લુગના
9લિલુફા 10લતા
11લબ્ધી 12લક્ષી
13લક્ષ્મી14લાધીકા
15લામીયા 16લાવન્યા
17લાઇબા 18લાજમીન
19લજ્જા 20