નામાવલી

Baby Boy
1રૈવત 2રોનીક
3રોનિત4રોનક
5રોનાલ્ડ 6રોબીન
7રોમેત 8રોમીત
9રોમીલ 10રોમલ
11રોકિ 12રોહીન
13રોહીત14રોહીલ
15રોહન16રોહનશાહ
17રોહણ 18રોજર
19રેનિશ 20રેયાન
21રેમિશ 22રેવા
23રેશવ 24રેકસ
25રેહમાન 26રેહાન
27રીનલ 28રીયજ
29રીતુલ 30રીધુ
31રીબ્કા 32રીવાન
33રીશુ 34રીશેફ
35રીશીત36રીહાનુદીન
37રીચાડૅસન38રુદ્રાક્ષ
39રુતુલ 40રુમીત
41રુશીલ 42રુશાંગ
43રસેશ 44રિતેષ
45રંઘવીર 46રંગાસ્વામી
47રંજન48રફીક
49રણછોડ 50રણવિર
51રણજીત52રવીરાય
53રવિ54રવિદ
55રવિરાજ56રક્ષિત
57રાઘવેન્દ્ર 58રાધેશ્યામ
59રામસ્વરુપ 60રામધની
61રામરાય62રાકેશ
63રાકીબ64રાહી
65રાહીદ 66રાહીત
67રાહીલ68રાહુલ
69રાજ70રાજેશ
71રાજેશ્વ્રર 72રાજીત
73રાજીબુલ 74રાજીવ
75રાજીલ 76રાજદેવ
77રાજમીન 78રાજમંગલમ
79રાજશંકર 80રહીલ
81રલેક્ષ 82રગૅશ
83રઝાઅલી 84રચિત
Baby Girl
1ઋષવી2રોમા
3રોહીણી 4રોઝેલ
5રોઝમીન 6રોજી
7રેનુ 8રેન્સિ
9રેનુમા 10રેના
11રેયાન 12રેસમ
13રેસમા 14રેણુંકવર
15રેણુકા 16રેવતી
17રેશ્મા 18રેહાના
19રેખા 20રેજીના
21રીદા22રીયા
23રીસીતા 24રીસિકા
25રીંન્કી 26રીંકી
27રીંકલ 28રીંકલ
29રીતી 30રીત્તિંન્સા
31રીમ્પા 32રીમજીમ
33રીવા 34રીશુ
35રીશ્વા 36રીશિકા
37રીશા 38રીકિતા
39રીપ40રીચા
41રીટા 42રુદ્રા
43રુતુ44રુતવી
45રુહિ46રયશા
47રિન્કુ 48રિનિ
49રિના 50રિતિ
51રિતિક્ષા 52રિતિકા
53રિતા 54રિધ્ધેશ્વરિ
55રિધ્ધી 56રિધમ
57રિમ્મપલ58રિમા
59રિશીતા 60રિશ્વા
61રિક્ષિતા 62રિપલ
63રંગોલી64રંજુ
65રંજન 66રફીકુન
67રત્ના 68રમીઝા
69રમણદીપકોર 70રાનુ
71રાણી 72રાણીઆ
73રાબીયા 74રાવી
75રાઇના76રાગેશ્રી
77રાજનંદની78રાજક્રિશ્ના
79રાજગોપાલ 80રહેનુમા
81રહીશા 82રચીતા