નામાવલી

Baby Boy
1યોહાન 2યોગેન્દ્ર
3યોગેશ4યોગી
5યોગીન 6યોગીરાજ
7યોગઆદિત્ય 8યોગાંશુ
9યેતા 10યુગ
11યુસીત 12યુસુફ
13યુત્સવ14યુવરાજ
15યુક્ત 16યુગવીર
17યુગાંશ 18યુગાંક
19યુગલ 20યન્સુ
21યસરાજ 22યસવંત
23યસવર્ધન 24યસગીરી
25યસપાલ26યંન્શ
27યતિન 28યતિક
29યથાર્થ30યમન
31યર્જુવ 32યશ
33યશોધર34યશદીપ
35યશસ્વિ 36યશિલ
37યશરાજ 38યશવીર
39યશવંત 40યશવર્ધન
41યશાંગ 42યશાંક
43યશપાલ 44યકીન
45યક્ષ46યક્ષિત
47યક્ષરાજ48યાસીન
49યાસર 50યાંન્સ
51યાતી 52યાત્રિક
53યાત્રા 54યાશુ
55યાહાન 56યગ્નેશ
57યજુવેન્દ્ર58યજત
Baby Girl
1યૈશ્વી 2યોગેશ્વરી
3યોગીની 4યોગીતા
5યેસા 6યેંજલ
7યેરીલ 8યેશા
9યુવીકા 10યુકિતબા
11યુકતા 12યસુબા
13યસ્વીની 14યસ્વીતા
15યસસ્વી 16યસર્વયા
17યંકીતા 18યતી
19યત્રિ 20યથા
21યમુના 22યશોદા
23યશ્વી 24યશ્વિ
25યશસ્વીની 26યશશ્રી
27યશા 28યષ્‍વી
29યાન્સી 30યાના
31યાસીયાના 32યાસ્મીન
33યાંસી 34યાંચી
35યાતી 36યાત્રિ
37યામીની 38યામિ
39યાશીકા 40યાશ્મા
41યાશ્વી 42યાશ્વા
43યજવા 44યજા