નામાવલી

Baby Boy
1મોયુદીન 2મોક્ષ્
3મોહીલ 4મોહિત
5મેહુલ 6મીન બહાદુર
7મીનહાજુદીન 8મીંન્ટુ
9મીત 10મીતેન
11મીતેશ 12મીતીયાઝ
13મીત્યુ 14મીત્રાજ
15મીતુલ 16મીતરાજ
17મીતવા 18મીતગીરી
19મીર્ત્યાથ 20મીરવ
21મીરાન 22મીરાજ
23મીરખા 24મીશાંક
25મીહીર26મીહીરરાજ
27મીહીરકુમ28મીલીન્દ
29મીલન 30મીલાપ
31મુ્સ્તાક32મુદીત
33મુદસિરરઝા 34મુનો મસતાન
35મુનીર 36મુનીશરાજા
37મુન્ના 38મુન્તજીર
39મુનવર 40મુનાપ્રસાદ
41મુસ્તુંફા42મુસ્તનસીર
43મુસ્તકીન 44મુસ્તકીમ
45મુસ્તાફ 46મુસ્તાઅલી
47મુંન્તજીર 48મુફદલ
49મુબીન 50મુબારક
51મુમ્તહીન 52મુર્તજા
53મુરતઝા 54મુરાદ
55મુરાદ ખાન 56મુરલી
57મુશીર 58મુશ્તકીન
59મુશ્તાક 60મુકેશ
61મુકેશ62મુકુંદ
63મુક્તરાજ 64મુક્તાજ
65મુકુલ 66મુકન્દર
67મુળરાજ68મુળજી
69મુઝમીન 70મુઝમ્મીલ
71મુજેફર 72મુજબીલ
73મુજકીર 74મૌલિક
75મન76મનુ
77મનોજ 78મનીરા
79મનીષ80મનીકંડન
81મનીકાંન્ત 82મનીલ
83મન્ડપેશ્વર 84મન્દીત
85મન્નાત 86મનદીપ
87મનન 88મનય
89મનસુખ 90મનસુર
91મનસંત 92મનસાગર
93મનિત 94મનિશ
95મનમીત 96મનમીતસિંઘ
97મનરાજ 98મનવેશ
99મનવીર 100મનહર
101મનજીત 102મયૂર
103મયુદીન 104મયુરધ્વજ
105મયુરરાજ106મયન
107મયંક 108મયંક
109મયરાજ110મયાજણ
111મસો 112મિતેશ
113મિતુલ114મિથીલેશ
115મિથિલ 116મિર
117મિરાંત 118મિલીંદ
119મિલન120મતિન
121મતબ્બર અલી 122મથંન
123મધુર 124મધુરેશ
125મધુરમ 126મમદ જાઇદ
127મમદનવાઝ 128મમદરઇજ
129મમદશાહીદ 130મરુફ
131મર્મ 132મરાજ
133મશરુ 134મશરુક
135મકસુદ 136મકબુલ હુશેન
137મકરંદ138મકજીલ
139માન140માનવ
141માનવીર 142માધવ
143માહિન144મહેન્દ્ર
145મહેબુબ 146મહેમુદ
147મહેશ 148મહેક
149મહીન 150મહીમ
151મહીરશા 152મહીરાજ
153મહીકુઝ 154મહીપત
155મહિમ 156મહિપાલ
157મહિજીત158મહર્ષ
159મહાદેવ 160મહાદેશ્વરન
161મહામદસેજાન 162મહાવીર
163મહાવિર 164મહાક્ષ
165મલ્હાર 166મલ્લેશ
167મલય168મઝહર
169મજાઝ 170
Baby Girl
1મૈત્રી2મોરલી
3મીરા 4મીરલ
5મુદ્રિકા 6મુદ્રા
7મુનીરૂન 8મુન્‍ની
9મુન્‍તશિર 10મુનિરા
11મુનમુન 12મુસ્‍તકીમાં
13મુસ્‍કાન 14મુફિઝાહ
15મુબીના 16મુબસ્‍સીરા
17મુમતાઝ 18મુરી
19મુર્તિ 20મુશ્‍કાન
21મુકતી 22મુકતા
23મુળી 24મયુરી
25મયુશી 26મયંકા
27મસીરા 28મસ્‍તી
29મિતિક્ષા30મિલી
31મરીયમ 32મરીયા
33મરાલિ34મરહબા
35મરલીન 36મશીરા
37માનસી38માનકુંવર
39માહી40માહીન
41મહેર 42મહેક
43મહિમા 44