નામાવલી

Baby Boy
1ભેરવ 2ભીમ
3ભીશ્મ 4ભીખા
5ભુમિત6ભ્વ્ય
7ભુવન8ભુષણ
9ભુપત10ભૌતીક
11ભૌમીક12ભદ્ર
13ભદ્રેશ14ભરત
15ભવાન 16ભાદર
17ભાનુ 18ભાનુશંકર
19ભાયા 20ભાર્ગવ
21ભારદ્વાજ22ભારત
23ભાવેશ24ભાવદીપ
25ભાવિન26ભાશ્કર
27ભલા28ભગવાનજી
Baby Girl
1ભૂમિ2ભેરવી
3ભીની4ભુમિકા
5ભદ્રા6ભકિત
7ભાનુ8ભાની
9ભાણી10ભાવના
11ભાવિશા12ભાવિક્ષા
13ભાવિકા14