નામાવલી

Baby Boy
1બેહલાહ 2બેચર
3બીન્દ્રા 4બીનલ
5બીમલેશ 6બીરેન
7બીરેન્દ્ર8બીરીંન્દ્ર
9બીરાજ 10બીરજુ
11બીપીન 12બીજુરીયા
13બીજલ 14બ્રોમીન
15બ્રિજ 16બ્રિજેસ
17બ્રિજેસગીરી 18બ્રિજેસપ્રસાદ
19બ્રિજેસપાલ 20બ્રિજેશ
21બ્રિજદેલ22બ્રિજનંદન
23બ્રિજમોહન 24બ્રિજરાજ
25બ્રિજરાજસીંહ 26બુરહાનનુદીન
27બુરહાનનુદદીન 28બ્રજરાજ
29બુલેટ 30બ્લસન
31બન્સલ 32બિનલા
33બિંન્દ્રા34બિંજલ
35બબર36બબલુ
37બરકતઅલિ 38બશીર
39બશર 40બકુલ
41બલદેવસીંહ 42બલદીપ
43બલબીર 44બલરામ
45બલરાજ46બળદેવ
47બળવંત 48બળવંતદાસ
Baby Girl
1બેબીચના 2બેલા
3બેપ્સી 4બીનીતા
5બીન્દીયા 6બીના
7બીનાલિ 8બીનલા
9બીંદુ 10બીંદી
11બીંદીયા 12બીંદયા
13બીતુન 14બીબીમહેર
15બીરવા 16બીલ્વા
17બીભા 18બીપાશા
19બીજલ 20બીજલી
21બુસરા 22બુધ્ધવંતી
23બ્રેંન્ઝી 24બ્રેવા
25બ્રુહિ 26બ્રિસા
27બ્રિંદાલિ 28બ્રિંજલ
29બ્રિશા 30બ્રિજેશ્વરી
31બ્રિજનંદિની32બ્રિજા
33બ્રાયોની 34બુશરા
35બદ્રિશા 36બિના
37બિંદુ 38બિંન્તી
39બિરવા40બિલ્કીશ
41બંન્ટી 42બંસરી
43બંશી44બંશિકા
45બંટી 46બતુલ
47બતુલા 48બબુ
49બબી50બરખા
51બાંસુરી 52બહાર
53બચિ 54