નામાવલી

Baby Boy
1 ફોગા2ફૈઝ
3ફૈયાઝ 4ફૈઝુલ
5ફૈઝાન 6ફૈઝલ
7ફોરમ 8ફેનીશ
9ફેનીલ10ફેંન્સ
11ફેંન્ક 12ફેમીન
13ફેમસ 14ફેજાન
15ફેજલ 16ફ્રરાન
17ફુરખાન 18ફ્હેઝાન
19ફ્લેમિંગ 20ફ્લક
21ફુલાણપુરી 22ફુલજી
23ફ્ખરુદીન 24ફ્ઝલ
25ફયાઝ 26ફરીદ
27ફરુદુદીન 28ફરદીન
29ફરમાન 30ફરાઝ
31ફરાસત 32ફરહાદ
33ફરહાન 34ફારીઝ
35ફારુક 36ફારિજ
37ફાલગુન 38ફાગુન
39ફહદ 40ફજલ
Baby Girl
1ફૈની 2ફૈસલ
3ફૈઝાન 4ફેનીસા
5ફેનીંગ 6ફેના
7ફેનાલી 8ફેનલ
9ફેરીન 10ફીયુ
11ફીરોઝા 12ફીરદોસ
13ફીશા 14ફ્યાઝના
15ફ્રેની 16ફ્રેન્સી
17ફ્રેના 18ફ્રેયા
19ફ્રીના 20ફ્રુટી
21ફ્રાન્સી 22ફ્લોરેન્સ
23ફુલવા 24ફ્લકનાજ
25ફિ્ઝા 26ફિરદોસ
27ફરીયાદ28ફર્ગી
29ફરદીન30ફરાના
31ફરહિન 32ફરહાના
33ફરજીત 34ફરજાના
35ફાતિમા 36ફાઇઝા
37ફાલ્ગુની 38ફલોરા
39ફલક40