નામાવલી

Baby Boy
1પોપટ 2પીયા
3પુનસુર 4પુનિત
5પુંજન 6પ્રેમ
7પ્રેમદાસ 8પ્રેમચંદ્રભુશણ
9પ્રેરક 10પ્રેવગીરી
11પુર્ણ્ર 12પુર્વીલ
13પુર્વિક 14પુર્વિલ
15પુર્વરાજ16પુર્વશ
17પુર્વજ 18પુર્વજીત
19પ્રદિપ20પુરન
21પ્રનીલ22પ્રનવસિંઘ
23પ્રયંક 24પ્રયાન
25પ્રસીલ26પ્રસન્ન
27પ્રસનજિત28પ્રસમ
29પ્રસાદ30પ્રસાંત
31પ્રિન્સ32પ્રિન્સરાજ
33પ્રિન્સગીરી 34પ્રિન્શ
35પ્રિનય36પ્રિય
37પ્રિયેન 38પ્રિયેન્દ્ર
39પ્રિયદિપ40પ્રિયદર્શી
41પ્રિયન્સું42પ્રિયંશ
43પ્રિયંક 44પ્રિયંજ
45પ્રિયમ46પ્રિયમમેશ
47પ્રિયકાંત48પ્રિયાન્સ
49પ્રિયાન્સુગીરી 50પ્રિયાંશુ
51પ્રિયાંક 52પ્રિયાશ
53પ્રિયાજ 54પ્રિયલ
55પ્રિત 56પ્રિતેન
57પ્રિતેશ 58પ્રિતી
59પ્રિતી 60પ્રિતીક્ષા
61પ્રિતમ62પ્રિતાંશ
63પ્રિવલ 64પ્રિઅન્સ
65પ્રિલય 66પ્રફુલ
67પ્રણય 68પ્રણવ
69પ્રણવરાજ70પ્રતોષ્
71પ્રતેશ 72પ્રતીપાલ્
73પ્રત્યુશ 74પ્રતિશ
75પ્રતિક76પ્રતિક
77પ્રતિપાલ 78પ્રતાપ
79પ્રતાપસીંહ80પ્રથીત
81પ્રથિવ82પ્રથમ
83પ્રથમેષ84પ્રથમરજ
85પ્રધોતગીરી86પ્રધ્યુમન
87પ્રધ્ધોતગીરી 88પ્રધુમ્ન
89પ્રધુમન90પ્રમ
91પ્રમોદ92પ્રમેય
93પ્રમીતેશ 94પ્રમીતરાજ
95પ્રમિત96પ્રમિત
97પુરવ 98પ્રવિણ
99પ્રવિણ 100પ્રવિણપાલ
101પ્રશિલ 102પ્રશમ
103પ્રશાંગ 104પ્રશાંત
105પ્રકાશ106પ્રાંશુ
107પ્રાંજય 108પ્રાંજલ
109પ્રાક્રુત 110પ્રાચિત
111પ્રહર 112પ્રહલાદ
113પ્રભુ 114પ્રગ્નેશ
115પ્રભાત116પ્રજ
117પ્રજેશ118પ્રજ્ઞેશ
119પ્રજજવલ120પુશ્પેન્દ્ર
121પુલિંદ122પુજેન
123પુજલ 124પૃણામ
125પદ્મનાભ 126પદમ
127પયંક 128પયામ
129પિન્ટુ130પિના
131પિનાંક 132પિનાકિન
133પિનલ 134પિયુશ
135પિયુલ 136પિયાંક
137પિંક્લ 138પંથ
139પંકજ 140પંચાનંદ
141પથિક 142પબા
143પરેશ 144પરીખ
145પરીયત 146પરીત
147પરીશ 148પર્લિન
149પરિન 150પરિન્દ
151પરિતોશ 152પરિમલ
153પરિક્ષિત154પરંજય
155પરબત 156પરમ
157પરમેશ્વર 158પરમરાજ
159પરમવિર 160પરવેઝ
161પરાગ162પરાર્થ
163પરાક્રમ164પવન
165પવિત્ર 166પાંચા
167પારેશ 168પાર્થ
169પાર્થીવ170પાર્થિવ
171પાર્થિલ172પાર્થરાજ
173પાર્થવ 174પારસ
175પારસુલ 176પાવન
177પાલવ 178પહલ
179પલ 180પલ
181પલ્લવ 182પલક
183પલાશ 184
Baby Girl
1પ્રેમિલા2પ્રિન્સી
3પ્રિન્સીતા 4પ્રિનલ
5પ્રિયેશા 6પ્રિયંશી
7પ્રિયંકા 8પ્રિયતી
9પ્રિયમ 10પ્રિયવંતી
11પ્રિયા 12પ્રિયાની
13પ્રિયાંશિ 14પ્રિયાંગિ
15પ્રિયાંજલી16પ્રિયલ
17પ્રિસિલ્લા 18પ્રિતિ
19પ્રિતિશા 20પ્રિતા
21પ્રિવંસી 22પ્રિશા
23પ્રાર્થના24પુજા
25પિન્કી 26પિયુ
27પિયુશા28પિયુલ
29પિયા 30પિયાંશિ
31પિયલ 32પિંકિ
33પિહુ 34પિલય
35પરીતા36પાયલ