નામાવલી

Baby Boy
1નૈનીલ2નૈતિક
3નીસીત 4નીસીલ
5નીસર્ગ6નીત
7નીતેશ8નીતીન
9નીર10નીર્વ
11નીવ 12નીવાન
13નીકુંજ 14નીલોફર
15નીખિલ16નુસરત
17નુમેર18નુર
19નૃપેશ20નૌસાદ
21નૌતમ22નયુ
23નયન24નયનીશ
25નયનભારથી 26નયમિન
27નસીમ28નસરૂદીન
29નિનાદ 30નિસર્ગ
31નિસાર 32નિતીન
33નિમેશ 34નિમેષ
35નિમિત 36નિમિશ
37નિમલ 38નિર
39નિર્જા 40નિરવ
41નિરાજ 42નિરજ
43નિશાંત 44નિશાર
45નિક 46નિકેત
47નિકેશ 48નિકુંજ
49નિકુલ 50નિકિ
51નિલ52નિલેશ
53નિલ્સ 54નિલદિપ
55નિલય 56નિલરાજ
57નિલવ58નિલાંગ
59નિખિલ60નિઝામ
61નિઝામુદિન 62નિજ
63નંદીશા 64નંદકુવર
65નથુ66નમીર
67નમ્‍ય68નમ્ર
69નમ્ર70નમન
71નમાઝ 72નરોતમ
73નરેન્‍દ્ર74નરેસ
75નરશી76નવેદ
77નવીન 78નવ્ય
79નવનીત 80નવિદ
81નવિન82નવઘણ
83નવતમ84નવરોઝ
85નવાઝ86નવાબ
87નવાઝીશ88નશરત
89નઇમ 90નક્ષત્ર
91નકુલ 92નકિબ
93નાગ 94નાયક
95નાથા96નામસ્વી
97નાઝીલ 98નાજ
99નઝલેમોઇન 100નજમુદિન
Baby Girl
1નૈનસી 2નૈનવી
3નૈનશિ 4નૈના
5નૈયનિ 6નૈયા
7નૈસર્ગી8નૈમીશા
9નૈરુતિ 10નોની
11નોસીન 12નેનસિ
13નેસ્વિ 14નેસા
15નેમસી 16નેમિષા
17નેમત18નેમશી
19નેવ્યા 20નેવિશા
21નેહા 22નેહાશી
23નેહાલી 24નેહલ
25નીદા 26નીઘી
27નીઘીક28નીઘ્‍ઘી
29નીત્યા 30નીતિ
31નીતિશા32નીતિકા
33નીતલ 34નીમી
35નીમીષા36નીમા
37નીરુ 38નીરુબા
39નીર્જા40નીરંજના
41નીરાલી42નીરાલી
43નીરલ44નીરજા
45નીવા 46નીવાક
47નીશિતા48નીષાબા
49નીકુ50નીકીતા
51નીકીતા52નીહન્વી
53નીલીક્ષા54નીલમ
55નીલમા56નીખીતા
57ન્યુતિકા 58ન્યાસા
59નુબીના 60નુરૈન
61નુરમા 62નુપુર
63નુજહદબાનુ 64નુજહત
65નયોનીકા 66નયનેંદુ
67નયના 68નસરીન સુલતાના
69નિયોસિ 70નિયંતા
71નિયતિ 72નિયા
73નિસા 74નિફતાહ
75નિતુ 76નિતી
77નિતીક્ષા 78નિતીકા
79નિત્યા 80નિતાંક્ષી
81નિતલ 82નિધિ
83નિધિશા84નિર
85નિર્મોહિ86નિર્મલ
87નિર્મલા88નિર્વિતા
89નિર્વા90નિર્જલ
91નિરવા 92નિરલ
93નિરજરા 94નિવેદીતા
95નિવા 96નિશી
97નિશ્રા 98નિશિકા
99નિશરીન 100નિશા
101નિશા 102નિષ્‍કા
103નિષ્ઠા104નિષ્ઠા
105નિકેતા 106નિકિ
107નિકિતા 108નિકિષા
109નિહિતા 110નિહા
111નિહાંગિ 112નિહાર
113નિહારીકા 114નિહારિ
115નિલુ 116નિલોફ્રર
117નિલીમા 118નિલ્શા
119નિલ્પા 120નિલમ
121નિલાક્ષી 122નિખિતા
123નિગાર124નિખાલિ
125નિજા 126નિજાન
127નંદીતા128નંદની
129નંદનિ130નફીસા
131નતાશા 132નબિલા
133નમીરા134નમ્રતા
135નમસ્વી 136નમિ
137નમિતા138નરમીસા
139નરગિશ140નવસીક
141નવાજીસ 142નકીયાહ
143નાઝ 144નાયશા
145નાયકા 146નામ્યા
147નામિકા 148નાવ્યા
149નાઝીમા150નાઝીલ
151નાઝનિન 152નાઝિયા
153નાઝિશ154નાજીમા
155નાજનીન156નાજમીન
157નાજા 158નઝીરુન
159નગમા160નજમંન નિસા
161નજરાના 162