નામાવલી

Baby Boy
1દૈનિક 2દૈવ્‍ય
3દૈવિન 4દૈહિક
5દેતાંગ 6દેબાંજન
7દેરવા 8દેવ
9દેવેન10દેવેન્દ્ર
11દેવેવ 12દેવેશ
13દેવીન14દેવીશ
15દેવીલ16દેવ્‍યાંશ
17દેવદીપ18દેવદિ૫
19દેવદત20દેવદાન
21દેવદાસ 22દેવયશ
23દેવસ્‍ય24દેવસઁ
25દેવિક26દેવઘર
27દેવંશ 28દેવમ્
29દેવમુરારી30દેવરાજ
31દેવવ્રત32દેવશઁ
33દેવશિ 34દેવઆદિત્ય
35દેવઆશીસ 36દેવક્રિષ્‍ન
37દેવકરણ38દેવઅંશ
39દેવા 40દેવાન્સ
41દેવાયત 42દેવાંગ
43દેવાંન્સુ 44દેવાંશ
45દેવાંશી 46દેવાંક
47દેવાશુ 48દેવલ
49દેવગુપ્ત 50દેવજી
51દેવજ્ઞ52દેશના
53દેશલ54દેગણશિ
55દીધા 56દીર્ઘ
57દીશીતા58દીગ્‍નેશ
59દીપેન 60દીગવિજય
61દીપન62દુસ્યંત
63દુસરા64દુમીલ
65દ્રોણ 66દુરીયા
67દ્રીજા68દુર્વા
69દુર્વાસા70દુર્ગેશ
71દ્રિશાંત72દ્રિઝા
73દ્રિજેશ74દ્રવ્ય
75દ્વારકેશ 76દયુતિ
77દયારામ 78દસરત
79દિ૫80દિ૫રાજ
81દિ૫ક82દિનેશ
83દિયાન્સ 84દિયાંશ
85દિસાંત86દિવ
87દિવેશ 88દિવ્ય
89દિવ્યેશ 90દિવ્યદિપ
91દિવ્યસ 92દિવ્યમ
93દિવ્યમાન 94દિવ્યરાજ
95દિવ્યરાજસીંહ 96દિવ્યાંગ
97દિવ્યાંશ 98દિવ્યજીત
99દિવિત100દિવિજ
101દિવાન 102દિવજ
103દિશીત 104દિશન
105દિશિન106દિશિત
107દિશાન 108દિશાંગ
109દિશાંત 110દિક્ષ
111દિક્ષીત 112દિક્ષિક
113દિક્ષાંગ 114દિલિ૫
115દિલશાદ116દિપ
117દિગ્વીજય 118દિગ્પાલ
119દિપુ120દિપેન્દ્ર
121દિપેશ 122દિપ્‍નેશ
123દિપુપાલ124દિપમ
125દિપક126દિપકપ્રસાદ
127દિપાસુ128દિપાલ
129દિગપાલ130દિપજ્યોત
131દત 132દતરાજ
133દધીચી 134દમન
135દર્ષિત136દર્ષિલ
137દવીજ 138દશ
139દશીલ 140દશન
141દશય 142દશરથ
143દશાંગ 144દક્ષ
145દક્ષેશ146દક્ષીત
147દક્ષિલ 148દક્ષરાજ
149દક્ષરાજ150દાનિયલ
151દાનિશ152દામોદર
153દામન 154દલસૂખ
155દલપત 156
Baby Girl
1દેવી 2દેવીકા
3દેવની 4દેવયાની
5દેવિન 6દેવશ્રી
7દેવકી 8દેવકીદુર્ગા
9દેવાન્શ્રી 10દેવાંગી
11દેવાંગીની 12દેવાશ્રી
13દેવલ14દીધીતી
15દીક્ષીતા16દીક્ષા
17દ્રુ૫દી18દુર્ષિતા
19દુર્ગેશ્ર્વરી20દ્રસ્ટી
21દ્રિતી22દ્રષ્‍ટી
23દ્રષ્‍ટાંકના24દ્વીતી
25દયા 26દયાનિ
27દિયા 28દિસા
29દિવ્યા30દિવ્યાંસી
31દિશા 32દિક્ષીતા
33દિપ્તી 34દિપિકા
35દિપા 36દિપાલિ
37દિપલ 38દર્શિની
39દશીકા40દશ્રીતા
41દક્ષિતા42દક્ષા
43દાનવી 44દામીની