નામાવલી

Baby Boy
1તૈયબ2તૈખુમ
3તોસિફ 4તોસિબ
5તોસિમશા 6તોફિક
7તોહિન 8તેજ
9તેજ10તેજેન
11તેજેન્‍દ્ર12તેજય
13તેજસ14તેજસ્‍વી
15તેજષ16તેજાન
17તેજલ18તેજલા
19તેજપાલ20તીર
21તીરૂ૫22તીર્થ
23તીર્થન24તીર્થરાજ
25તીર્થક26તીશીલ
27તીલક28તુસીત
29તુસાલ 30તુફેલ
31તુબા 32તુશરાજ
33તુશાર34તુલન
35તુલસી36તુપલ
37તૃસ્ય 38તૌકિર
39તનુ 40તનીસ
41તન્નુ 42તન્મી
43તન્વી 44તન્ઝીમ
45તન્ઝીલ 46તનય
47તનિસ48તનિષ્‍ક
49તનિષચંદ્ર50તનિક્ષ
51તનબરુલઇસ્લમ 52તનમય
53તનવિન 54તનવિસ
55તનવિર56તનવિશા
57તનશ 58તનાજ
59તસ્મય 60તસ્વર
61તસ્કીન 62તસ્લીમ
63તસનિમ 64તસરિમ
65તિર્થ66તિર્થક
67તિરુગમન 68તિલક
69તિલક70તંજીલ
71તત્સમ 72તત્વ
73તતસત 74તથ્ય
75તબરેજ76તમસ
77તમજિર78તરીશ
79તરુણ80તરુણ
81તર્ક82તરંગ
83તરજન84તવન
85તક્ષ 86તક્ષિલ
87તક્ષમ 88તક્ષશીલ
89તક્ષક 90તકસિમ
91તા૫સ92તાનીશ
93તાંશુ 94તારીફ
95તારિક 96તારક
97તાહેર 98તાહિર
99તાપસ 100તલઅતરઝા
101તપન 102
Baby Girl
1તોસિફા 2તોરલ
3તેત્રી4તેહેરીન
5તેજસી6તેજસ્‍િવ
7તેજસ્‍વીની8તેજશ્રી
9તીર્થા10ત્રીસા
11ત્વીસા 12તુશ્ટિ
13તુશાલી 14તુલીકા
15તુલ્ઝા 16તુલજા
17તનીસાગોરી 18તનીક્ષા
19તન્‍િવ20તન્યા
21તનુસ્કા 22તન્વીસા
23તન્વીકા 24તન્હા
25તનુજા 26તનિશા
27તનિષ્‍કા28તનિષા
29તનિક્ષા30તનવી
31તનવીરાબાનુ 32તનજીના
33તનજીલા 34તસીહિના
35તસ્નીમ 36તસ્કીના
37તસ્લીમા 38તસલિમા
39તસલિમાબાનુ 40તિથી
41તંજીલા 42તથા
43તબ્‍બસુમ44તબસુમ
45તમન્નાબાનુ 46તમિશા
47તમંના 48તરુણા
49તરન્નુમ 50તરાના
51તરાનાપરવીન 52તરજુના
53તક્ષશીલા 54તાનિયા
55તાંન્સિ 56તામિયા
57તારીકા58તારા
59તાહિરુન60તાહિરા
61તાહા 62તાજરિન
63તહેનાઇ64તહેરીમ
65તહુરા66તહુરાબાનુ
67તલ્હા 68તલકસિ
69તપસ્યા 70તપસ્વિ