નામાવલી

Baby Boy
1કોનેન 2કોમિત
3કોમિલ 4કોષ
5કોલિન 6કેદાર
7કેયુર8કેતન
9કેવીન10કેવલ
11કીર્તી 12કુન્જલ
13કુંજ 14કુંજન
15કુણાલ16કુતજ્ઞ
17ક્રીશીલ18ક્રિનલ
19કુશલ20કૃસાંગ
21કૃતાથૅ22કૌસિક
23કનૈયાલાલ24કિન્નર
25કિસન26કિસિવ
27કિસાગ28કિસાન
29કિંદમ30કિંતન
31કિંજલ32કિતાથૅ
33કિરિટ 34કિરપાલ
35કિશોર36કંદર્પ
37કંથ 38કથન
39કમલેશ40કર્મા
41કરન42કવલ
43કાનુડો44કાનન
45કાંતિલાલ 46કામિલ
47કાર્તોકેય48કાલીદાસ
49કાળુ 50કલપ
Baby Girl
1કોમલ2કોષા
3કોહિનુર 4કેતકી
5કેશર6કુંજના
7કુંજલા 8કુતિકા
9ક્રિષા10કુપાદેવિ
11કિ્ના12કિ્મા
13કિનલ 14કિસિ
15કિસા 16કિંજલ
17કિર્તિ18કિર્તિકા
19કંકુ 20કંગના
21કંચન 22કંચના
23કાંતિક24કાંક્ષતા
25કાંક્ષા 26કાંચિ
27કામાક્ષી28કાવેરી
29કાવ્યા30કાશિ
31કાજલ32