Housing Draw

પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના વેસ્ટ ઝોન ડ્રો તા. 3૧-૦૮-૨૦૨૦

મુખ્ય મંત્રી ગ્રુહ યોજના (ફેઇઝ-૧ જુની પ્રતીક્ષા યાદી) ડ્રો તા. ૨૨-૦૫-૨૦૧૫

રાજીવ આવાસ યોજના- નટરાજ નગર ડ્રો તા. ૨૨-૦૫-૨૦૧૫